بررسی رابطه میان حساسیت کارکنان به رعایت عدالت سازمانی و مرتبه سرمایه اجتماعی آنان در سازمان (مطالعه موردی بیمارستان طالقانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

چکیده

رعایت عدالت در سازمان‌ها یکی از موضوعات مهم مدیریتی است که از سالها پیش توجه پژوهشگران زیادی را در سراسر جهان به خود جلب نموده است.بیش از سی سال تحقیق بر روی مبحث عدالت در سازمان‌ها، نشان می‌دهد که افراد به شدت نسبت به رعایت عدالت در تخصیص پیامدها، رویه‌هایی که به موجب آن‌ها پیامدها تخصیص می‌یابند و رفتارهایی که با آنها صورت می‌گیرد، حساس هستند.سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان ها و جوامع ایفا می کند و امروزه در جامعه شناسی و اقتصاد،و به تازگی در مدیریت و سازمان به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است.در غیاب سرمایه اجتماعی،سایر سرمایه های سازمانی اثربخشی خود را از دست می دهند و از آنها به طور بهینه استفاده نخواهد شد.لذا آگاهی از میزان سرمایه اجتماعی در سازمان ضروری و مهم به نظر می رسد.در این پژوهش برای بررسی اهمیت رعایت عدالت سازمانی و تاثیر آن بر سرمایه اجتماعی کارکنان،پرسشنامه ای شامل دو بخش سوالات عمومی و سوالات اختصاصی تدوین شد.سپس از میان 215 کارمند گروه پیراپزشکی بیمارستان آیت اله طالقانی دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر،95نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.پس از توزیع پرسشنامه،تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی،ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t صورت گرفته است.نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد که میان حساسیت کارکنان به رعایت عدالت و مرتبه سرمایه اجتماعی آنان در سازمان رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Individuals Sensitivity to Organizational Justice and Their Social Capital

نویسنده [English]

  • Reza Rasouli
Associate Professor in Public Administration, Payame Noor University
چکیده [English]

Justice is an important managerial issue which has received considerable attention world-wide. Over the recent thirty years of research on justice in organizations indicate that individuals are highly sensitive to executing justice in allocation of complications, procedures under which the complications are allocated and behaviors that are conducted. Social capital is a modern concept that pays a more important role than that of physical and human in the organizations and societies. Nowadays, in sociology and economy it has received widespread attention in managements and organizations. In the absence of social capital, other organizational capitals will lose their effect and can not be used optimally. Therefore, knowledge of the amount of social capital is so important. Here in this article, a questionnaire comprising of two general and special questions were prepared to study the importance of organizational justice and it impact on the social capital of employees. Then among 215 employees of medical department of Ayatollah Taleghani with Bachelor of Science, 95 individuals were selected randomly. After distribution of the questionnaires, analysis was carried out by using descriptive statistics, Pearson correlations coefficient and T test. Results gained indicate that there is a meaningful relationship among employees sensitivity to justice execution and their social capital level. Also, there is a positive meaningful relationship between understanding distributive justice, procedural justice and creating trust in organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Social capital
  • Distributive justice
  • Procedural justice
  • interactional justice
ـ الوانی، م. (1378). «نقش مدیریت در ایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی». تدبیر، شماره 100، 32ـ29.

ـ الوانی، م. و دانایی­فرد، ح. (1380). «مدیریت دولتی و اعتماد عمومی». دانش مدیریت، شماره 55.

ـ الوانی، م. و شیروانی، ع.ر. (1380). «اصلاحات اداری و سرمایه اجتماعی، تنگناها و راه‌چاره‌ها». مدیریت و توسعه، شماره 10،‌ 19ـ9.

ـ الوانی، م. و سید نقوی، م.ع. (1381). «سرمایه اجتماعی:‌ مفاهیم و نظریه‌ها». فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 33 و 34، 26ـ3.

ـ پورعزت، ع.‌ا. (1382). طراحی سیستم خط‌مشی‌گذاری، برای تحقق عدالت اجتماعی بر مبنای حکومت حق‌مدار علوی، رساله دکتری چاپ نشده دانشگاه تربیت مدرس.

ـ رحمان­پور، ل. (1382).  «مدیریت سرمایه اجتماعی: رویکردی اثربخش در مدیریت منابع انسانی». مدیریت و توسعه، شماره 19.

ـ رضائیان، ع. (1381). «راهبردهای نهادینه کردن رفتار علوی در سازمان». مجموعه مقالات همایش رفتارشناسی علوی در گستره مدیریت، تهران، دانشگاه شاهد، آبان ماه 1381.

-Ambrose, M.L. (2002). “Contemporary Justice Research: A new look at a familiar question.” organizational Behavior & human decision processes, Vol 89, issuel.

- Aryee, S.; Pawan, S.B. & Zhen, X.C. (2002). “Trust as a mediator of the relationship between organizational justice & work outcomes: test of a social exchange model.” Journal of orgunizational behavior, 23, 267-285.

- Blader, S.L. & Tyler, T.R. (2006). “What constitutes Fairness in work settings? A four-component model of procedural Justice; Human Resource Management review.” management Journal, 39;1568-1593.

- Bolino, M.C.; Turnley, W.H. & Blood good, J.M. (2002). “citizenship behavior and the creation of social capital in organizations.” Academy of management review, Vol. 27, No.4, 505-522.

- Cohen-charash, Y. & Spector, P.E. (2001). “The role of justice in organizations: Ameta-Analysis”. Organizational Bhavior and human decision processes, November,Vol 86, No.2, pp. 278-321.

- Colquitt, J.A.; Conlon, D.E.;  Yee Ng, K.; Wesson, M.J. & porter, C.O.L.H. (2001). “Justice at the Millennium: A Meta-Analytic Review of 25 Years of organizational Justice Research.” Journal of Applied psychology; Vol. 86; No. 3; pp: 524-445.

- Cropanzano, D.E.; Bowen and Gilliland, S.W. (2007). “The Management of Organizational Justice”. Academy of Management Perspectives, New york; Free press. November, pp: 34-48.

- Greenberg, J. (1987). “A Taxonomy of Organizatoinal Justise theory.” Academy of management Review, Vol 12, No, 9-22.

- Greenberg, J & Rbert, A.B. (2000). Behavior in organizations'. prentice-Hall, Inc, An International Comparison", Edward Elgas, Cheltenham, Uk. Forthcoming.

- Jawahar, I.M. (2002). “A Model of Organizational Justice and Workplace Aggression.” Journal of Management, 28(6), 811-834.

- Lambert, E. (2003). “The Impact of Organizational Justice on Correctinal Stalf.” Journal of criminal Justice, Vol 31, Issue 2, Pages 155-168.

- Leana, C.R & Harry J.V.B. (1999). “Organizational Social Capital And Employemnt Practices.” Academy of management Review, Vol 24, No3, 538-555.

- Lee, H.R. (2000). An Emprical study of Organizational Justice as a Mediator of a Relationship emong Leader-Member Exchange & Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Turnover Intentions in Lodging Industry; Blacksburg; virginia.

- Lind, E.A; Kray, L. & Thompson, L. (1998). “the Social Construction of Injustice: Fairness Judgments in Response to Own and Others' Unfair Treatment by Authorities.” Organizational behavior and human decision processes, Vol 75, No1, Joly, pp 1-22.

- Lock Lee, L. (-) “Schemes and Tools for Social Capial Measurment as a Proxy for Intellectual Capital Measures.” in Knowledge management tool and techniques; Elsevier Butterworth Heinemann.