نقش هوش فرهنگی مدیران در توان حل تعارض کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

2 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد سلامی تهران مرکز

3 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

4 دانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه: هوش فرهنگی و توانایی حل تعارض به دلیل رشد تعامل بین افراد دارای فرهنگ متفاوت، یک نیاز اساسی مدیران قرن 21 محسوب می‌شود. هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران باتوانایی حل تعارض کارکنان شان درسازمان تأمین اجتماعی است. روش: این پژوهش یک تحقیق توصیفی ـ همبستگی، از نوع الگوآزمایی است که تعداد 119 مدیر و 175 نفرازکارکنان سازمان تأمین اجتماعی درسال 1391 درآن مشارکت داشتند. برای ارزیابی هوش فرهنگی از پرسشنامه هوش فرهنگی ایرانی 2011 استفاده شد وحل تعارض کارکنان توسط پرسشنامه حل تعارض سنجیده شد. یافته ­ها: نتایج نشان دادکه هوش فرهنگی مدیران و ابعاد سه گانه آن برتوان حل تعارض کارکنان ازلحاظ آماری تأثیر مثبت و معنادار دارد. در ضمن سطح توان حل تعارض کارکنان بالاتر از حد متوسط برآورد شد. نتایج هم چنان حاکی بود که براساس عوامل با استفاده از عوامل جمعیت شناختی ازقبیل جنسیت، فرهنگ و تحصیلات نمی ­توان درخصوص هوش فرهنگی مدیران و توانایی حل تعارض کارکنان اظهار نظر نمود. نتیجه ­گیری: براساس یافته­ ها می ­توان گفت که هوش فرهنگی یک عامل کلیدی، اثرگذار و تعیین کننده توانایی حل تعارض می­ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Cultural Intelligence of Managers on employees’ conflict resolution ability

نویسندگان [English]

  • Sayed Ali Akbar Ahmadi 1
  • Hosein Safarzadeh 2
  • Mohammad Javad Hozoori 3
  • fariba dehnavi 4
1 Associate Professor in Public Administration of Payame Noor University
2 Assistant Professor in Public Administration of Islamic Azad University, Tehran
3 Assistant Professor in Public Administration of Payame Noor University
4 PhD student in Psychology of Payame Noor University
چکیده [English]

Introduction: Cultural Intelligence and conflict resolution ability are essential for 21st-century’s leaders when considering the increased interaction with individuals from different cultural backgrounds. The main objective of this study was to investigate the effect of cultural intelligence of Managers on their employees’ ability to solve conflicts in the Social Security Organization. Method: This research is a descriptive- correlation Study that  119 managers and 175 employees of Social Security Organization participated in (2012). To measure Cultural Intelligence, the Iranian version of the Cultural Intelligence Questionnaire)2011( was used and Employees conflict resolution was measured using a Conflict Resolution Questionnaire. Findings: The results showed that Cultural Intelligence of managers (and its three dimensions) had a statistically significant and positive impact on employees’ conflict resolution ability. Additionally, employees’ conflict resolution ability was estimated above average. Also results showed that Based on demographic factors such as gender, culture and education cannot comment on the Cultural Intelligence of managers and conflict resolution ability’s employees. Conclusion: Based on the findings we can say that Cultural Intelligence is a key factor, influencing and determining for conflict resolution ability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural intelligence
  • conflict
  • Conflict Resolution ability
  • The Social Security Organization
ـ افکانه، م. (1390). ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد فردی کارکنان، مطالعه موردی: وزارت رفاه و تأمین اجتماعی. دانشگاه شاهد. پایان نامه کارشناسی ارشد.

 ـ پیرزاده، ا و علوی، س.ب. (1389). رابطه بین هوش هیجانی مدیران و سبک مدیریت تعارض کارکنان در   شرکت­های کوچک و متوسط، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال پنجم، شماره 20، زمستان، صص 48ـ27.

ـ خیری، ب؛ ودادی، ا. و قریشی، م. (1390). اثرات    مشخصه­های فردی بر روابط­کاری در مدیران فروش و بازاریابی. نشریه مدیریت بازرگانی، دوره سوم، شماره۷.

ـ سیدهاشم هدایتی، وبلاگ اختصاصی مشترکات فرهنگی اقوام ایرانی، http://www.wetowej.blogfa.com، ]27/6/1391[.

ـ فرحبد، ف.؛ امیرعلوی، س. و نجف­زاده، ص. (۱۳۹۰). جایگاه مدیریت تعارض وگشودگی ارتباط درارتقای اعتماد کارکنان پرستاری. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، پاییز، جلد20، شماره 79، صص30ـ24.

ـ فرزادنیا، ف. (1389). بررسی رابطه بین هوش­هیجانی  و سبک همکاری و مصالحه در سرپرستاران بیمارستان میلاد. مجله علوم مدیریت ایران، شماره پنجم، جلد نوزدهم، پاییز، صص 133ـ 119.

ـ فیاضی، م. (1388)، تعارض درک شده وسبک های مدیریت تعارض، مجله ی مدیریت تحول، شماره دوم، صص 110-99.

ـ مقیمی، س.­م. و رمضان، م. (1390). پژوهشنامه مدیریت. جلد دوم، انتشارات راه‌دان، تهران، www.eModiran.com، ]9/10/1391[ .

- Ang, S.; Van Dyne, L.; Koh, C.K.S.; Ng, K.Y.; Templer, K.J.; Tay, C. & Chandrasekar, N.A. (2007). Cultural intelligence: Its measurement and effects on cultural judgment and decision making, cultural adaptation, and task performance. Management and Organization Review, 3, 335-371.

- Ang, S.; Van Dyne, L. & Tan, M.L. (2011). Cultural intelligence. In R. J. Sternberg & S.C.Kaufman (Eds.), Cambridge handbook on intelligence, (pp.582-602). cambridge, England.

- Deng, L. & Gibson, P. (2008). A Qualitative evaluation on the  role of cultural intelligence in cross-cultural leadership leadership effectiveness.  International Journal of Leadership Studies, 3, 181-197.

- Janssens, M., & Brett, J.M. (2006). Cultural intelligence in global teams: A fusion model of collaboration, Group and Organization Management ,31 , 124-153.

- Khodadady, E. & Ghahari, Sh. (2011). Validation of the Persian Cultural Intelligence Scale and Exploring Its Relationship with Gender, Education, Travelling  Abroad and Place of Living, Global Journal Of Human Social Science,Version 1.0, November,11(7), 63-75.
- Ng, Kok-Yee., Van Dyne, L ., & Ang, S. (2012). Cultural Intelligence: A Review, Reflections, And Recommendations For   Future Research , In Ryan,A.M., Leong, F.T.L.,  & Oswald, F.L. (Eds.), Conducting Multinational Research Applying Organizational Psychology In The Workplace.(29-58), culturalq.com.

- Livermore, P.W D.A. (2011).The cultural intelligence difference: master the one skill you can’t do without in today’s global economy ,(1-19), www.amacombooks.org, [5/1/2013].

- Massey ,G.R. Dawes,P. L.(2007). Personal characteristics, trust,conflict, and effectiveness in  marketing/sales working relationships, European Journal of Marketing ,41(9/10), 1117-1145.

- Plum, Elisabeth . CI Cultural Intelligence, Elisabeth Plum's blog University Press,[Plum, 5/1/2013].

- Plum, Elisabeth . 2008. CI Cultural Intelligence – the art of leading cultural complexity’, Middlesex , Elisabeth Plum's blog,[5/1/2013].

- Ramirez ,A.R. (2010). Impact of Cultural Intelligence Level on Conflict Resolution Ability:A Conceptual Model and Research Proposal,Emerging Leadership Journeys, 3(1), 42-56.

- Sadeghian, E. (2011). presentating of the Effectual Cultural Intelligence Model of  Manager on Effectiveness Iran Khodro Organization of Iran. European Journal of Scientific Research, 61(3),401-414. 

 -Shaffer, M. & Miller, G. (2008). Cultural Intelligence: A Key Success Factor for Expatriates, In S. Ang & L. Van Dyne (Eds.), Handbook of Cultural Intelligence: Theory, Measurement and Applications, (pp.107–124), Armonk, NY: ME harpe.

- Shin, D. )2009(. Design Collaboration University-Industry Partnerships in New Product Development, Arizona State University, 2921-2930.

- Thomas, D.C. & Inkson, K. (2009). Living and Working in the global village, Published by Berrett-Koehler Publishers, Second Edition, Cultural Intelligence: Living and Working Globally(1-19) , www.bkconnection.com, [ 5/1/2013].

- Van Dyne, L.; Ang, S. & Livermore, D. (2009). Cultural intelligence: A pathway for  leading in a rapidly globalizing world, In K.M. -Hannum. B. McFeeters, & L. Booysen (Eds.), Leadership across differences: Cases and perspectives. San Francisco, CQ: Pfeiffer.

- Ward ,C.  & Fischer , R. (2008). Personality, Cultural Intelligence and Cross-Cultural Adaptation: A Test of the Mediation Hypothesis, In S. Ang & L. Van Dyne (Eds.), Handbook of Cultural Intelligence: Theory, Measurement and Applications (pp.159-175). Armonk, NY:ME Sharpe.

- Ziai Nikpour, B.; Shahrakipour, H. & Karimzadeh, S. (2013). Relationships between Cultural Intelligence and Academic Members’ Effectiveness in Roudehen University, Life Science Journal ,10(1s), 1-7.

- Ziai Nikpour, B.; Shahrakipour, H. & Karimzadeh, S. (2014). Relationships between Cultural Intelligence and Academic Members’ Effectiveness in Roudehen University, Life Science Journal ,10(1s), 1-7.