بررسی نسبت روایی محتوایی و سازه ای پرسشنامه انتظارات آموزشی در زمینه محتوای درسی الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه پیام نور

2 استاد گروه روان‌شناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی نسبت روایی محتوایی و ارزیابی اعتبار سازه پرسشنامه انتظارات آموزشی از یکسو و از سوی دیگر بررسی نقش انتظارات اطرافیان بر تغییر نگرش نسبت به استفاده از محتوای درسی الکترونیکی انجام شده است. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری آن دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور فارس هستند برای تعیین حجم نمونه، از فرمول کرجسی و مورگان و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده شده است. ابزار مورد استفاده پرسشنامه‌های تئو (2006) و پرسشنامه محقق ساخته انتظارات آموزشی است. داده‌ها از طریق آزمون‌های تحلیل عاملی مرتبه دوم و رگرسیون چند متغیری بررسی شد. یافته‌ها: عامل‌های سه‌گانه دوستان و همکلاسی‌ها، اساتید و والدین  روی هم رفته،712/53 درصد از کل واریانس پرسشنامه انتظارات آموزشی را تبیین می‌کند اگرچه در روش نسبت روایی محتوایی لاواشی تعداد 3 سؤال حذف شد اما در تحلیل عاملی مرتبه دوم هیچ‌کدام از سؤالات حذف نشدند. همچنین بین انتظارات آموزشی دوستان و همکلاسی‌ها (369/0= ß)، اساتید (302/0= ß) و والدین (287/0= ß) با تغییر نگرش نسبت به محتوای درسی الکترونیکی رابطه معناداری وجود دارد. علاوه بر این  انتظارات والدین (173/0= ß) و اساتید (230/0= ß) بر انتظارات دوستان و همکلاسی‌ها از یکدیگر مؤثر است. نتیجه‌گیری: مقیاس انتظارات آموزشی از روایی محتوایی و سازه‌ای مطلوب برخوردار است و می‌توان از آن برای ارزیابی انتظارات اطرافیان از دانشجویان استفاده کرد همچنین مدل رگرسیونی ارائه شده در پژوهش حاضر، مدل مناسبی برای بررسی انتظارات اطرافیان در تغییر نگرش نسبت به محتوای درسی الکترونیکی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Content Validity Ratio and Construct Validity of the Educational Expectations Questionnaire in the Context of E-Curriculum Content

نویسندگان [English]

  • Saeed Talebi 1
  • Hossin zare 2
1 Assistant professor, Payame Noor University
2 Professor of Psychology, Payame Noor University
چکیده [English]

Introduction: This study aimed to investigate the content validity ratio as well as the construct validity of Educational Expectations Questionnaire. Furthermore, it investigated the role of Others' Expectations on the change of attitude towards using E-curriculum content. Method: The method was correlation and the population included the PNU students of Fars province. The sample was selected based on Krejcie and Morgan formula and cluster sampling. Two instruments including the Teo Questionnaires (2006) and a researcher made Questionnaire of Educational Expectations were used for data collection. Data were analyzed using second confirmatory factor analysis and multiple regressions. Results: The three factors of friends and peers, teachers, and parents explained 53.71% of the total variance of Educational Expectations Questionnaire. Although in Lawshe`s Content Validity Ratio method three questions had been removed, in this study none of the questions in the second confirmatory factor analysis were deleted. Also, there was a meaningful relationship between educational expectations of friends and peers (ß=0.369), teachers (ß=0.302) and parents (ß=0.287) with changing attitudes towards electronic content. In addition, parents' (ß=0.173) and teachers' (ß=0.230) expectations influence friends' and peers' expectations from each other. Conclusion: In general, the Educational Expectations Scale has good content and construct validity and can be used to assess Others' Expectations from students. In addition, the model presented in this study is an appropriate model for investigating Others' Expectations of the change of attitude towards the E-curriculum content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Expectations
  • E-curriculum Content
  • Content Validity Ratio
  • Second Confirmatory Factor Analysis
ـ زندی، ب.؛ معصومی فرد، م. و معصومی فرد، م (1391). «برنامه‌ریزی آموزشی سامانه‌های تولید محتوی در آموزش الکترونیکی». فصلنامه راهبردهای آموزش، سال 5، شماره 1؛
ـ شعبانی نیا، ف. و مختاری، و (1387) تحلیل و طراحی سیستم‌های آموزش الکترونیکی (مجازی)، تهران: خانیران.
ـ طالبی، س (1391)، «ارائه مدل علی نقش متغیرهای روان‌شناختی در استفاده واقعی از فناوری اطلاعات و ارتباطات با تأکید بر مدل دیویس». رساله دکتری دانشگاه پیام نور.
ـ محمد زاده قصر، ا.؛ ابراهیمی کوشک، م.؛ بهمن آبادی، س.؛ رحمانی، د و اسدی، ر (۱۳۹۲). «شناسایی سبک‌های یادگیری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد به‌منظور تطابق با محتوای الکترونیکی آموزش‌های ضمن خدمت». مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی. 192؛ 4 (1):11-19.
- Alrafi, A. (2006). Technology Acceptance Model. Retrieved 4th February 2009, from www.irnresearch. org/RIPs/2005/RIP2005-4.pdf.
- Anandarajan, M.; Igbaria, M. and Anakwe, U.P. (2000). “Technology Acceptance in the Banking Industry: A Perspective from A Less Developed Country”. Information Technology & People. 13 (4), 298-312
 - Delice, M. (2009). Explanation of police officers` information technology acceptance using the technology acceptance model and social cognitive theory. Unpublished doctoral dissertation, University of Louisville.
- Fagan, M.H & Neill, S. (2004). “An Empirical Investigation into the Relationship between Computer Self-efficacy, Anxiety, Experience, Support and Usage”. Journal of Computer Information Systems.
- Gallion. J.A. (2000). A comprehensive model of the factors affecting user acceptance of information technology in data production environment. Unpublished Doctoral Dissertation.
- Kline, R.B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. New York, Guilford Press.
- Kulviwat, S. (2006). Self-efficacy as an antecedent of cognition and affect technology acceptance. Unpublished doctoral dissertation. University of Hofstra.
- Pan, C. (2003). system use of WebCT in the light of the technology acceptance model: A student perspective. Unpublished doctoral dissertation. University of Central Florida.
- Park, B. (2003). Faculty Adoption and Utilization of Web-Assisted Instruction (WAI) in Higher Education: Structural Equation Modeling (SEM). Unpublished Doctoral Dissertation.
- Talebi, S.; Zare, H.; Seif, M.H & Davoodi, S. (2011) “Investigation the Factors that Affect Intention to Use Informational Technology among Payame Noor University Students (English Language) at Fars Province”. International Conference on Education and Educational Psychology.
- Teo, T.; Lee, C.B.; Chai, C.S. (2007). “Understanding per-service teachers’ computer attitudes: applying and extending the technology acceptance model”. Journal of computer assisted learning. 24,128-143. Doi: 10. 1111/j. 1365-2729. 2007. 0024. X.
- Venkatesh, V. and Davis, F.D.; (2000). “A theoretical extension of the technology acceptance model: for longitudinal field studies”. Management Science. 46(2), pp. 186 204.
- Yang, H. (2007). The Effect of Technology Acceptance on Undergraduate Students’ Usage of WEBCT as a Collaborative Tool. Unpublished Doctoral Dissertation.
- Zargham, M.; Shobeiri, M.; Sarmadi, M.R. & Seif, M.H. (2015). “Causal Model to Explain the Students` Willingness to Use Cell Phone in Environmental Education”. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences. 5(6)74-82.