اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در بهبود انعطاف پذیری و همجوشی شناختی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه: هدف اساسی مطالعه حاضر اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش در بهبود انعطاف پذیری و همجوشی شناختی دانشجویان مضطرب بود. روش: این مطالعه یک طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری مطالعه حاضر، در برگیرنده دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور استان گیلان بود. نخست، آزمودنی ها با استفاده از ملاک های ورود و خروج غربال شدند. سپس، 30 دانشجوی مضطرب انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند (15 نفر در هر گروه). همه افراد مقیاس انعطاف پذیری و همجوشی شناختی را تکمیل کردند. افراد در گروه درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش در 8 جلسه تحت درمان قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ درمانی را دریافت ننمود.  یافته ها: نتایج نشان داد که بین دو گروه در انعطاف پذیری و همجوشی شناختی تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش به عنوان یک مداخله موثر در دانشجویان مضطرب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Improving the Flexibility and Cognitive Fusion

نویسنده [English]

  • Hossien Zare
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was the efficacy of acceptance and commitment therapy (ACT) on Improving flexibility and cognitive fusion in anxious students. Method: This study was a quasi-experimental study with a pretest, post-test and follow-up. The statistical population of  the study included female students of Payame Noor University of Guilan. Subjects were first screened using the inclusion and exclusion criteria. Therefore, 30 anxious students were selected and randomly divided into experimental and control groups (15 persons in each group). All of the sample groups completed flexibility and Cognitive Fusion Scales. The ACT group received 8 sessions of treatment, while the control group did not receive any treatment. Results: The results showed that there were significant differences between the two groups in terms of flexibility and cognitive fusion. Conclusion: The results indicate that ACT is an effective intervention in anxious students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment Therapy
  • Flexibility
  • Cognitive Fusion
- ایراندوست، ف.؛ نشاط دوست، ح. ط و نادی، م. ع (1393). «تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کیفیت زندگی زنان مبتلا به کمردرد مزمن». مجله علوم رفتاری، 8(1)، 96-86.

- ایزدی، ر و عابدی، م. ر (1392). «کاهش علائم وسواس در بیماران مبتلا به وسواس فکری و عملی مقاوم به درمان از طریق درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد». فیض، 17(3)، 286-275.

- پورفرج عمران، م (1390). «اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد بر هراس اجتماعی دانشجویان». فصلنامه دانش و تندرستی، 6 (2)، 5-1.

- حر، م.؛ آقایی، ا.؛ عابدی، ا و عطاری، ع (1392). «تأثیر روش درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر میزان افسردگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2». مجله تحقیقات علوم رفتاری، 11(2)، 128-121.

- حسینائی، ع.؛ احدی، ح.؛ فتی، ل.؛ حیدری، ع و مظاهری، م. ع (1392). «تأثیر آموزش گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد (ACT) بر استرس شغلی و فرسودگی شغلی». مجله روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 19(2)، 120-109.

- رجبی، س و یزدخواستی، ف (1393). «اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد بر اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به بیماری ام اس». مجله روانشناسی بالینی، 1(21)، 38-29.
- زارع، ح (1393). «هنجاریابی مقیاس اجتماعی همجوشی شناختی گیلاندرز بر اساس الگوی بوهرنستات». فصلنامه پژوهش‌های روانشناسی اجتماعی، 4(15)، 17-28.

- قرایی اردکانی، ش.؛ آزاد فلاح، پ و تولایی، س. ع (1391). اثربخشی رویکرد پذیرش و تعهد درمانی در کاهش شدت تجربه درد در زنان مبتلا به اختلال سردرد مزمن. مجله روانشناسی بالینی، 2(14)، 50-39.

- سلطانی، ا.؛ شاره، ح.؛ بحرینیان، س. ع و فرمانی، ا (1392). «نقش واسطه‌ای انعطاف‌پذیری شناختی در ارتباط بین سبک‌های مقابله‌ای و تاب‌آوری با افسردگی». پژوهنده، 18 (2)، 96-88.

- کاویانی، ح و موسوی، ا. ‌س (1387). «ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه اضطراب بک در طبقات سنی و جنسی جمعیت ایرانی». مجله دانشکده پزشکی، ۶۶ (۲): ۱۳۶- ۱۴۰.

- مولوی، پ.؛ میکائیلی، ن.؛ رحیمی، ن و مهری، س (1393). «تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب و افسردگی دانش آموزان دارای ترس اجتماعی». مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 14(4)، 423-412.

- Bond, F. W.; Hayes, S. C.; Baer, R. A.; Carpenter, K. C.; Guenole, N.; Orcutt, H. K.; Waltz, T. & Zettle, R. D. (2011). “Preliminary psychometric properties of the Acceptance and Action Questionnaire-II: A revised measure of psychological flexibility and acceptance”. Behavior Therapy, 42, 676-688.

- Brinkborg, H.; Michanek, J.; Hesser, H. & Berglund, G. (2011). “Acceptance and commitment therapy for the treatment of stress among social workers: A randomized controlled trial”. Behaviour Research and Therapy, 49(6), 389-398.

- Dinis, A.; Carvalho, S.; Gouveia, J. P. & Estanqueiro, C. (2015). “Shame Memories and Depression Symptoms: The Role of Cognitive Fusion and Experiential Avoidance”. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 15(1), 63-86.

- Dennis, J. P. & Vander Wal, J. S. (2009). “The relationship between life event, stress, cognitive flexibility, coping, and depression: A longitudinal study”. Manuscript in preparation. Saint Louis University, MO.

- Folke, F.; Parling, T. & Melin, L. (2012). “Search results for Acceptance and Commitment Therapy for Depression: A Preliminary Randomized Clinical Trial for Unemployed on Long-Term Sick Leave”. Cog behave prac. 2012; 19(4), 517-525.

- Forman, E. M. & Herbert, J. D. (2009). New directions in cognitive behavior therapy: Acceptance-based therapies. In: O'Donohue WT, Fisher JE. General principles and empirically supported techniques of cognitive behavior therapy.New Jersey: Wiley & Sons.

- Gutiérrez, O.; Luciano, C.; Rodríguez, M. & Fink, B.C. (2004). “Comparison between an acceptance-based and a cognitive-control-based protocol for coping with pain”. Behavior Therapy, 35, 767−83.

- Hayes, S. C. (2004). “Acceptance and commitment therapy, relational frame theory, and the third wave of behavior therapy”. Behavior Therapy, 35(4), 639-665.

- Hayes, S.C.; Luoma, J.B.; Bond, F.W.; Masuda, A. & Lillis, J. (2006). “Acceptance and Commitment Therapy: Model, processes and outcomes”. Behaviour research and therapy, 44(1), 1-25.

- Hulbert-Williams, N. J.; Storey, L. & Wilson, K. G. (2015). “Psychological interventions for patients with cancer: psychological flexibility and the potential utility of Acceptance and Commitment Therapy”. European Journal of Cancer Care, 24(1), 15–27.

- Johnston, M.; Foster, M.; Shennan, J.; Starkey, N. & Johnson, A. (2010). “The effectiveness of an acceptance and commitment therapy self-help intervention for chronic pain”. The Clininical of Journal of Pain, 26(5), 393-402.

- Kashdan, T. B. & Rottenberg, J. (2010). “Psychological flexibility as a fundamental aspect of health”. Clinical Psychology Review, 30 (7), 865-878.

- Klainin-Yobas, P.; Ramirez, D.; Fernandez, Z.; Sarmiento, J.; Thanoi, W.; Ignacio, J. & Lau, Y. (2016). “Examining the predicting effect of mindfulness on psychological well-being among undergraduate students: A structural equation modelling approach”. Personality and Individual Differences, 91, 63–68.

- Orsillo, S.M. & Batten S.V. (2005). “Acceptance and Commitment Therapy in the treatment of posttraumatic stress disorder”. Behavior Modification, 29(1), 95-129.

- Roditi, D. & Robinson, M. E. (2011). “The role of psychological interventions in the management of patients with chronic pain”. Psychology Research Behavior Management, 4, 41-9.

- Twohig, M. P. (2009). “Acceptance and Commitment Therapy for Treatment-Resistant Posttraumatic Stress Disorder: A Case Study”. Cognitive Behavioral Practice, 16, 243-52.

- Weinstein, N.; Brown, K.W. & Ryan, R. M. (2009). “A multi-method examination of the effects of mindfulness on stress attribution, coping, and emotional well-being”. Journal of Research in Personality, 43(3), 374–385.

- Zettle, R. D. (2015). “Acceptance and commitment therapy for depression”. Current Opinion in Psychology, 2, 65-69.

- Zettle, R. D.; Rains, J. C. & Hayes, S. C. (2011). “Processes of change in acceptance and commitment therapy and cognitive therapy for depression: A mediational reanalysis of Zettle and Rains (1989)”. Behavior Modification, 35, 265-283.