تاثیردرمان تصویرسازی ذهنی دستوری و بازپردازش بر افکار خودآیند منفی و نگرش‌های ناکارآمد زنان مبتلا به سرطان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

3 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 دانشیار گروه انکولوژی و هماتولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، مازندران، ایران

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف تأثیردرمان تصویرسازی ذهنی دستوری و بازپردازش(IRRT) بر افکار خودآیند منفی و نگرش­های ناکارآمد زنان مبتلا به سرطان انجام شد. روش تحقیق این پژوهش از نوع نیمه­آزمایشی و با طرح مقایسه گروه کنترل نابرابر بود. با استفاده از پرسشنامه­های افکار خودآیند منفی کندال و هولون و نگرش­های ناکارآمد ویسمن و بک 28 نفر از زنان مبتلا به سرطان که از افکار خودآیند منفی و نگرش­های ناکارآمد برخوردار بودند، بطور تصادفی ساده انتخاب و بطور داوطلبانه در دو گروه آزمایشی و کنترل (هر گروه 14 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایشی 8 جلسه (هفته­ای یکبار) فنون IRRT را بطور گروهی و بر اساس بسته آموزشی اسموکر دریافت کردند و گروه کنترل آموزشی در این زمینه دریافت نکرد. پس از اجرای IRRT ، مجدداً افکار خودآیند منفی و نگرش­های ناکارآمد اعضای هر دو گروه اندازه­گیری شد. از تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکوا) برای تحلیل داده­ها استفاده شد. F محاسبه شده برای متغیرهای افکار خودآیند منفی و نگرش­های ناکارآمد در هر دو گروه تفاوت معناداری را نشان داد. بطور کلی این پژوهش در همگرایی با نتایج پژوهش مشابه حاکی از آن است، روش IRRT را می­توان مداخله­ای مؤثر در کاهش افکار خودآیند منفی و نگرش­های ناکارآمد زنان مبتلا به سرطان به حساب آورد‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Imagery Rescripting and Reprocessing Therapy on Negative Automatic Thoughts and Dysfunctional Attitudes of Women with Cancer

نویسندگان [English]

  • elaheh sadeghi 1
  • Shohre ghorbanshiroudi 2
  • Morteza Tarkhan 3
  • Shahrbano Keyhanian 4
چکیده [English]

The present research aimed at examining the effect of imagery rescripting and reprocessing therapy (IRRT) on negative automatic thoughts and dysfunctional attitudes of women with cancer. This research was semi-experimental with comparison design of unequal control group. Using Kendal and Hellonn`s (date?) Negative Automatic Thoughts and Weissmen & Beck`s Dysfunctional Attitudes Questionnaire, 28 women with cancer who had negative automatic thoughts and dysfunctional attitudes were randomly selected and were voluntarily assigned into experimental and control groups (14 person in each group). The experimental group received 8 sessions of IRRT techniques on basic Smoker`s educational package (one session weekly) and the control group did not receive any intervention. After the intervention of IRRT, negative automatic thoughts and dysfunctional attitudes of the members of both groups were measured again. MANCOVA was used to analyze the data. Calculated F for negative automatic thought and dysfunctional attitudes variables showed significant difference in both groups. Generally, this research in the agreement with other similar studies indicated that the IRRT method might be an effective intervention in decreasing negative automatic thoughts and dysfunctional attitudes of women with cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Negative automatic thoughts
  • Imagery rescripting and reprocessing therapy
  • cancer
  • Dysfunctional attitudes
- ابراهیمی، ا. و موسوی، ا (1391). «ویژگی­های روان­سنجی مقیاس نگرش­های ناکارآمد (DAS-26) در بیماران مبتلا به اختلالات خلقی». مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. 21(5)، 48-37.

- بیرامی، م.؛ موحدی، ی. و علیزاده گورادل، ج (1394). «اثربخشی درمان   ذهن­آگاهی مبتنی بر شناخت در کاهش اضطراب اجتماعی و نگرش­های ناکارآمد نوجوانان». دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی شناخت اجتماعی، 4(1)، 52-41.

-  جهانگیری، م. (1393). ذهن شفابخش، تهران، انتشارات بصیرت.

- رمضانی، ط. (1380). «میزان افسردگی و نیاز به مشاوره در زنان مبتلا به سرطان پستان در مراکز شیمی درمانی شهر کرمان». مجله اندیشه و رفتار، سال ششم، شماره 4.

- کاویانی، ح.، جواهری، ف. و بحیرایی، ه (1384). «اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن­آکاهی در کاهش افکار خودآیند منفی، نگرش­های ناکارآمد، افسردگی و اضطراب: پیگیری60 روزه». فصلنامه  تازه­های علوم روان­شناختی، 7(1): 59-49.

- معین الغریایی، ف.؛ نوفرستی، ا.؛ کرملو، س. و گنجی، ن (1396). «مقایسه سبک­های اسنادی، طرحواره­های ناسازگار اولیه و نگرش­های ناکارآمد در افراد افسرده و عادی». دوفصلنامه علمی-پژوهشی شناخت اجتماعی، 6(11)، 72-63.

-  Arntz, A.; kindt, M. & Tieseman, M. (2007). “Treatment of ptsd: A comparison of imagery exposure with and without imagery rescripting”. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry, 14(5): 71-82.

- Barrera, T. & Spiegel, D. (2014). “Review of psychotherapeutic interventions on depression in cancer patients and their impact on disease progression”. International Review of Psychiatry, 26(1): 31-43.

- Beck, A. T. (1967). Depression: Causes and treatment. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

- Beck, J. S. (2011). Cognitive therapy: Basics and beyond. New York: Guilford press.

- Billhult, A.; Berghom, I. & Stenervictorin, E. (2007). ‘Massage relives nausea in womn with breast cancer who are undergoing chemotherapy’. The journal of alternative and complementary medicine; 13(1):53-58. 

- Bottomley, A. (2002). The cancer patient and quality of life. Oncologist; 12 (suppl 1): 4-10.

- Bultz, B. D. & Carlson, L. E. (2006). Emotional Distress: The sixth vital sign future directions in cancer care. Psycho-Oncology, 15, 93-96.

- Cambell Enns, H. J. & Woodgate, R. L. (2013). “Decision making for mothers with for cancer: maintain the mother- child bond”. Eur j oncol nurs, 17 (3): 261- 268.

- Carlson, L. E.; Angen, M. & cullum. J. (2004). “High levels of untreated distress and faitigue in cancer patients”. Br j cancer, 90: 2297- 2305.

- Carlson, L. E.; Waller, A.; Groff, S. L.; Giese-Davis, J. & Bultz,  B. D. (2013). “What goes up does not always come down: patterns of distress, physical and psychosocial morbidity in people with cancer over a one year period”. Psycho-Oncology, 22(1): 168-176.

- Dibbets, P.; poort, H. & Arntz, A. (2012). “Adding imagery Rescripting during extinction leads to less ABA renewal”. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry, 43: 614- 624.

- Edwards, D. (2007). “Restructuring implicational meaning in memorybased imagery: some historical notes”. Journal of Behavior therapy and Experimental psychology. 7(2): 105-114.

- Hackmann, A. (2011). “Original research  Article  imagery rescripting in PTSD”. Cognitive & behavioral practice, 18(4): 425-432.

- Holmes, E. A.; crane, C.; Fennell, M. J. V. & Williams,  j. M. G. (2007). “Imagery about suicide in depression ''flash- forwards''?” Journal of behavior therapy and experimental psychatriy, 21 (7); 551- 559.

- Jemal, A.; Siegel. R.; eard, e.; Hao. Y. & thum, M. J. (2009). Cancer statistics. CA: cancer j clin, 59 (4): 225- 232.

- Liu, Y. L. (2004). “The role of perceived social support and dysfunctional attitudes in predicting Taiwanese adolescents depressive Tendency”. Journal of Adolescence, 37: 823-834.

- Long, M. E. & Quevillon, R. (2009). “Imagery Rescripting in the treatment of posttraumatic stress Disorder”. Journal of cognitive psychotherapy, 23 (1): 67- 76.

- May, j.; Andrade, j. & Kavanagh, D. J. (2015). An imagery based Road map to tackle maladaptive motivation in clinical Disorders, lan clark, oxford university, uk.

- Rabins, C. J.; Keng, S. L.; Ekbalad, A. G. & Et all. (2012). “Effects of mindfulness- based stress reduction on emotional experience and expression: Arandomizd controlled trial”. J clin psyol, 68: 117- 125.

- Rodehaver, C.B. (2007). “There influence of Guided Imagery on schema therapy related Nausea and vomiting”. Journal of oncology nursing forum, vole 42 (10): 170- 181.

- Rossman, M. (2008). “The effect mental imagery on breast cancer”. Journal of Holistic Nursing Practice, 50: 13-20.

- Schmer, C. E. (2010). The effect of cancer diagnosis on hope and resilience: A correctional, longitudinal study, dissertion of nursing, University of Missouri-Kansas.

- Smucker, M. (1995). “Imagery rescripting: Anew treatment for survivors of childhood sexual abuse suffering from posttramatic stress disorder”. Journal of cognitive psychotherapy, 9(1): 3- 17.

- Smuker, M.; Foa, F. B. & Niederee, J. L. (1995). “Imagery rescripting: A New threatment for survivors of children sexual Abuse suffering from posttramatic stress”. Journal of Cognitive Psychotherapy, (9)1: 3-17.

- Spiegel, D. (2004). “Effect of psychosocial on survival of patients with metastatic Breast cancer”. Journal of  Lancet, 12: 888- 891.