تأثیر توانبخشی شناختی بر حافظه کاری و پیشرفت تحصیلی کودکان با اختلال ریاضی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

2 استاد گروه روان شناسیدانشگاه پیام نور

3 کار شناسی ارشد روان شناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسیتاثیر توانبخشی شناختی بر حافظه کاری و پیشرفت تحصیلی کودکان با اختلال ریاضی انجام شده است. روش: روش مطالعه حاضرنیمه آزمایشی باطرح پیش آزمون ـ پس آزمون  با گروه گواه است. 30 دانش آموزدختر با اختلال ریاضی پایه سوم تا پنجم ابتدایی که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند  به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل بکار گمارده شدند. گروه آزمایش در این مطالعه برنامه توان بخشی شناختی حافظه ویلسون را به مدت 8 جلسه دریافت کردند و گروه کنترل در انتظار دریافت مداخله باقی ماند. یافته ها: نتایج تحلیل کو واریانس نشان داد نمرات حافظه کاری و پیشرفت تحصیلیکودکان گروه آزمایش به شکل معنی داری افزایش یافته است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان گفت توانبخشی شناختی می تواند تا اندازه ایحافظه کاری و پیشرفت تحصیلی کودکان مبتلا به اختلال ریاضی را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Cognitive Rehabilitation on Working memory and Academic Achievement of Children with Discalcula

نویسندگان [English]

  • Mohammad Oraki 1
  • hossin zare 2
  • zahra atar gasbe 3
1 Associate Professor of Psychology Group in Payam Noor University
2 Professor of Psychology Group in Payam Noor University
3 M.A of Psychology in Payam Noor University
چکیده [English]

Introduction:The purpose of this study was to investigate the effect of cognitive rehabilitation on working memory and academic achievement of children with Discalcula. Method: The present study was a semi-experimental design with pretest-posttest with control group. 30 students with 3rd to 5th grade math disorders who were selected by available sampling method were randomly assigned into two experimental and control groups. The experimental group in this study received the Wilson Cognitive Rehabilitation Program for 8 sessions and the control group was waiting for intervention. Conclusion: The results of Co-variance analysis showed that the scores of work memory and academic achievement in the experimental group were significant Increasedacademic achievement of children with mathmetics disorder. Results: Based on the results of this study, it can be concluded that cognitive rehabilitation can improve the educational achievement of children with maldistry to a degree.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mathematic Learning disability
  • cognitive rehabilitation
  • work memory
  • Academic Achievement
ـ افروز، غلامعلی ( 1385)؛ مقدمه ای بر روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ بیست و چهارم، تهران

ـ بیرامی، منصور؛ موحدی، یزدان؛ احمدی، اسماعیل ( 1396). تأثیر بازتوانی شناختی بر عملکرد توجه متمرکز – پراکنده و حافظه کاری در دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی و خواندن.. فصلنامه علمی  پژوهشی عصب روان شناسی، 3( 2) : 28-9.

ـ پوشنه، کامبیز؛ شریفی، علی؛ معتمد یگانه، نگین (1394). اثر بخشی مداخله بازتوانی شناختی رایانه محور به کارکردهای اجرایی و عملکرد حافظه فعال دانش آموزان با اختلال یادگیری ریاضی. فصلنامه افراد استثنایی، 5 (20) : 28-1.

ـ رییسی یزدی، منیژه؛ امیری، شعله و مولوی، حسین. (1387). تاثیر درمان شناختی- رفتاری بر عملکرد حل مساله ریاضی دانش آموزان دختر دچار اختلال در ریاضیات پایه پنجم. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 8(1): 19-33.

ـ ‌سادوک، بنجامین جیمز؛ سادوک، ویرجینیا آلکوت؛ پدرور، روئیز ( مولفین، 2015)‌. خلاصه روانپزشکی ( جلد اول)، ترجمه رضاعی ، فرزین (1394).)، انشارات ارجمند، چاپ اول، تهران.

ـ علیپور، احمد؛ شقاقی، فرهاد؛ احمدی ازغندی، علی؛ نوفرستی، اعظم و حسینایی علی. شیوع اختلال یادگیری ریاضی دردوره ابتدایی. (1391).روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 8(32): 343-353.

ـ غباری بناب، باقر؛ نصرتی، فاطمه و غلامحسین زاده، حسن. (1393). تأثیر روش خودآموزی بر عملکرد حل مسئله ریاضی دانش آموزان اختلال ریاضی. ناتوانی های یادگیری، 3(3): 55-67.

ـ فلاح ولیک چایی، فاطمه ( 1394)، کاربرد نرم افزارهای آموزشی بر پیشرفت تحصیلی آنچه معلمان در مورد اختلال یادگیری ریاضی باید بدانند، انتشارات علیم نور، ساری.

ـ کاپلان، هارولد. ای و سادوک، بنیامین. جی. (2007). خلاصه روانپزشکی، (جلد سوم) ترجمه: رضاعی، فرزین. (1390). انتشارات ارجمند. چاپ سوم، تهران.

ـ مش، اریک جی؛  وولف، دیوید ای. (2008).روانشناسی مرضی کودک. ترجمه: مظفری مکی­آبادی، محمد؛ فروع­الدین عدل، اصغر. (1389). انتشارات رشد، چاپ اول، تهران.

ـ نجارزادگان، مریم؛ نجاتی، وحید؛ امیری؛ نسرین (1394). ‌اثر توانبخشی شناختی بر حافظه کاری بر بهبود نشانگان رفتاری( کم توجهی و تکانشگری)‌ کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی. فصلنامه علمی – پژوهشی عصب روان شناسی، 1(1): 65-52.

ـ نریمانی، محمد و سلیمانی، اسماعیل. (1393). اثربخشی توان­بخشی شناختی بر کارکردهای اجرایی (حافظه کاری و توجه) و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی. ناتوانی­های یادگیری، 2(3): 91-115.

ـ ویلسون، باربارا (2009). توانبخشی حافظه. ترجمه : زارع، حسین، شریفی، علی اکبر (1394). انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ اول، تهران.

ـ هاردمن، مایکل ام؛ درو، کلیفورد جی؛ وینستون اگن، ام ( مولفین). روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی در جامعه، مدرسه و خانواد ه. ترجمه : علیزاده، حمید؛ گنجی، کامران؛ یوسفی لویه، مجید؛ یادگاری، فریبا ( 1387)،  انتشارات دانژه، چاپ چهارم، تهران.

-  Alloway, T. P., Bibile, V., & Lau, G. (2013). Computerized working memory training: Can it lead to gains in cognitive skills in students?. Computers in Human Behavior, 29(3), 632-638.

- Andersson, U., &Östergren, R. (2012). Number magnitude processing and basic cognitive functions in children with mathematical learning disabilities. Learning and Individual Differences, 22(6), 701-714.

- Boby Ho-Hong Ching(2017). Mathematics anxiety and working memory: Longitudinal associations with mathematical performance in Chinese children. Contemporary Educational Psychology 51 , 99–113

- Dahlin, K. I. (2013). Working memory training and the effect on mathematical achievement in children with attention deficits and special needs. Journal of Education and Learning, 2(1), 118.

-         Gray, S. A., Chaban, P., Martinussen, R., Goldberg, R., Gotlieb, H., Kronitz, R., ...&Tannock, R. (2012). Effects of a computerized working memory training program on working memory, attention, and academics in adolescents with severe LD and comorbid ADHD: a randomized controlled trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 53(12), 1277-1284

-  .Kaslar SR , lacayo NJ , JOB.(2011). Apibt  study of onlin cognitive rehabilition program for executive function skills in children with cancer-related brain in jury , DePartment  of psychiatry and Behavioral Sciences , Stanford University, 25(1) : 101-12

- Maehler, Claudia &Schuchardt, Kirsten(2016). Working memory in childrenwith specific learning disorders and/or attention deficits. Learning and Individual Differences,49 : 341-34

-  Milton, H. (2010). Effects Of A Computerized Working Memory Training Program On Attention, Working Memory, And Academics. Adolescents With Severe ADHD/LD, psychology journal, 1(14), 120-122.

- Moll, K., Göbel, S. M., &Snowling, M. J. (2015). Basic number processing in children with specific learning disorders: Comorbidity of reading and mathematics disorders. Child neuropsychology, 21(3), 399-417.

-  Passolunghi, M. C., &Mammarella, I. C. (2012). Selective spatialworking memory impairment in a group of children with mathematics learning disabilities and poor problem-solving skills. Journal of learning disabilities, 45(4), 341-350.

- Peterson, R. L., Boada, R., McGrath, L. M., Willcutt, E. G., Olson, R. K., & Pennington, B. F. (2017). Cognitive prediction of reading, math, and attention: Shared and unique influences. Journal of learning disabilities, 50(4), 408-421.

-  Swanson, H. L., &Sachse-Lee, C. (2001). Mathematical problem solving and working memory in children with learning disabilities: Both executive and phonological processes are important. Journal of Experimental Child Psychology, 79(3), 294-321.

-  Toll, S. W., Van der Ven, S. H., Kroesbergen, E. H., & Van Luit, J. E. (2011). Executive functions as predictors of math learning disabilities. Journalof learningdisabilities, 44(6), 521-532.