نقش فعالیت بدنی در سوگیری توجه به تصاویر تیپ بدنی و نارضایتی از تصویر بدنی در بانوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تبریز، تبریز ، ایران

چکیده

مقدمه: سوگیری توجه به تصاویر بدنی می­ تواند با نارضایتی از تصویر همراه گردد و باتوجه به نقش تسهیل­ کننده ورزش بر سلامت بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش فعالیت بدنی در سوگیری توجه به تصاویر تیپ بدنی و نارضایتی از تصویر بدنی در بانوان می­ باشد. روش: طرح پژوهش حاضر به روش علّی ـ مقایسه‌ای و همبستگی انجام گرفت. بدین منظور در 130 بانو شرکت­ کننده در فعالیت­ های ورزشی (65 نفر) و بدون مشارکت ورزشی (65 نفر که با گروه فعال همگن گردیده بودند) سوگیری توجه و نارضایتی از تصویر بدنی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایه دات پروب برای بررسی سوگیری توجه و پرسشنامه چندبعدی خود ـ بدن  برای بررسی نارضایتی از تصویر بدنی مورد استفاده قرار گرفت. برای بررسی ارتباط بین نمرات حاصل از سوگیری توجه و نارضایتی از تصویر بدنی از ضریب همبستگی پیرسون و برای بررسی نقش فعالیت بدنی و برای مقایسه این متغیرها در دو گروه فعال و غیرفعال آزمون تی مستقل استفاده شد. یافته ­ها: بررسی نتایج نشان داد که سوگیری توجه به تصاویر تیپ بدنی با نارضایتی از تصویربدنی به صورت مستقیم و معنادار بوده و تفاوت معناداری در نارضایتی از تصویر بدنی و سوگیری توجه دو گروه وجود دارد به ­طوری­که افراد فعال نارضایتی از تصویر بدنی کمتری نسبت به دیگر گروه داشتند و ارزیابی بهتر بدن و تصویر بدنی مثبت‌تر اجزای بدن در گروه فعال می ­باشد. نتیجه­ گیری: به نظر می­ رسد معیارهای غیر­واقعی زیبایی و تناسب اندام و انتظارات افراد از بدن خود و دیگران با داشتن فعالیت ورزشی و بدنی مناسب می ­تواند تغییر یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Physical Activity in Attentional Bias to Body Pictures and Body Image Dissatisfaction in Women

نویسنده [English]

  • mahta eskandarnejad
motor behavior, physical education faculty, university of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Introduction: Attentional biases are thought to contribute to body image dissatisfaction and due to the role of sports facilitation on health, the aim of this research was to study the role of physical activity in attentional bias to body pictures and body image dissatisfaction in women. Method: The research was causal-comparative and correlational. In 130 participants who had participated in sports (n=65) and no participated in sport (n=65) that were homogenized with active group, attentional bias and body image dissatisfaction were investigated. Dot-probe task was used for attentional bias and multidimensional body-self relations questionnaire was used for body image dissatisfaction. Pearson test was used to examine the correlation between attentional bias and body image dissatisfaction. To evaluate the role of physical activity and compare these variables in two groups, independent t-test was used. Results: The results showed a significant relationship between attentional bias and body image dissatisfaction and there was a significant difference between the two groups in these variables that non-active group showed significant high body image dissatisfaction. There was better assessment of body and more positive image of the body limbs in the active group. Conclusion: It seems that unrealistic measurement of beauty and fitness and the expectations of individuals' body itself and others might be changed with appropriate sports and physical activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body image dissatisfaction
  • Attentional bias
  • Sport Participation
  • Athlete women
  • Non-athlete women
- Bolboli, L.; Habibi, Y. & Rajabi, Ali. (2013). "The effect of exercise on body image, body mass and social anxiety in students". Journal of School Psychology. 2 (2): 29-43.
- Chong S. & Davis R. (2017). Can't take my eyes off me: Attentional bias of the vulnerable narcissist. Personality and Individual Differences. 106. 308–311.
- Eskandarnejad, M. &  Ebrahimian, P. (2015). "Comparison of Body form Dissatisfaction and Social Phobia in Karate Athletes and Non-Athletes". Journal sport psychology. 13. 107-118.
- Eskandarnejad, M. & Ebrahimian, P. (2016). "The Correlation between Women’s Body Image Satisfaction and Demographic Factors Considering the Role of Sport Participation". Journal of Health Promotion Management Journal of Nursing Science. 6(2). 41-47. 
- Eskandarnejad, M. & Fathzadeh, L. (2017). "The Effect of Aerobic Exercises on Body Image Concern, Identity Crisis and BMI Modification, in Girls with Body Image Concern". Journal of Health Promotion Management Journal of Nursing Science. 6(4). 34-42.
- Eskandarnejad, M. (2013). "Solidarity perception of body image and physical activity in women and men with regard to the different levels of BMI". Journal of Health Promotion Management Journal of Nursing Science. 2 (2): 59-70.
- Eysenck, M. W. & Keane, M. T. (2010). Cognitive psychology: A student’s handbook. East Sussex, UK: Psychology Press.
- Fisher, E. & Thompson, J. K. (1994). "A comparative evaluation of cognitive behavioral therapy (CBT) versus exercise therapy (ET) for the treatment of body image disturbance". Behavior Modification. 18(2), 171- 185.    
- Frederick, D. A.; Daniels, E. A.; Bates, M. E. & Tylka, T. L. (2017). "Exposure to thin-ideal media affect most, but not all, women: Results from the Perceived Effects of Media Exposure Scale and open-ended responses". Body Image. 23. 188–205.
- Fuller-Tyszkiewicz, M.; Richardson, B.; Lewis, V.; Smyth, J. & Krug, I. (2018). "Do women with greater trait body dissatisfaction experience body dissatisfaction states differently? An experience sampling study". Body Image. 25. 1–8.
- Frisen, A,. & Holmqvist, K. (2010). What characterizes early adolescents with a positive body image. A qualitative investigation of Swedish girls and boys.
- Gasemi, A. & Momeni, M. (2009). "A comparative study of postmenopausal women athletes and non-athletes body image". Iranian Journal of Aging. 4 (13): 79-86.
- Gavin, A. R.; Simon, G. E. & Ludman, E. J. (2010). "The association between obesity, depression, and educational attainment in women: the mediating role of body image dissatisfaction".  Psychosom Res. 69 (6): 573-81.
- Gluck, M. A. & Bower, G. H. (1988). "Evaluating an adaptive network model of human learning". Memory and Language. 27(2), 166-195.
- Hajgorbani, P.; Rahmaninia, F. & Mohebbi, H. (2014). "Assessment of body image in girls student-athletes and non-athletes in Rasht". Exercise Physiology. 21: 61-74.
- Helzer, E. G.; Smith, J. K. & Reed, M. A. (2009). "Traits, states, and attentional gates: Temperament and threat relevance as predictors of attentional bias to social threat". Anxiety, Stress & Coping, 22: 57-76.
- Hessenly, S. H. (1995). The effect of aerobic on state and trait body image‏ ‏and ‎‎physical fitness among college women.(Ph.D. dissertation of‏ ‏philosophy) ‎‎‎, Old Dominion University. PP: 8-9.
- Joseph, C.; LoBue, V.; Rivera, L. M.; Irving, J.; Savoy, S. & Shiffrar, M. (2016). An attentional bias for thin bodies and its relation to body dissatisfaction. Body Image. 19. 216–223.
- Kaneko, K. (1999). "Weight andshape concernsand dieting behaviours among preadolescent and adolescent in Japan". International journal of Women's Health. (53).250-258.
- Khajenoori, B.; Ruhani, A. & Hashemi, S. (2011). "The relationship between lifestyle and body image Case Study: Shiraz Women". Journal of Cultural Research. 4 (103): 1-79.
- Knauss, C.; Paxton, S. J. & Alsaker, F. D. (2007). "Relationships amongst body dissatisfaction, internalization of the media body ideal and perceived pressure from media in adolescent girls and boys". Body Image. 4. pp: 353 – 360.
- LePage, M. L. & Crowther, J. H. (2010). "The effects of exercise on body satisfaction and affect". Body Image, 7 (2):124-30.
- Levine, M. & Piran, N. (2004). "The role of body image in the prevention of eating disorders". Body image, 1: 57-70.
- MacDonald, T. (2006). The relative effectiveness of aerobic exercise and yoga‏ ‏in ‎reducing depression symptoms among female clinical sample (Thesis‏ ‏for ‎Master of Science), Clinical psychology, Acadia University. PP: 1-7.
- Mahmoodi, K.; Hoseini, S. F. & Moharamzadeh, M. (2010). "Social pressure and the relationship between body image and eating disorders in athletes and non-athlete students". Research in Sport Sciences. 4: 96-112.
- Matthews, G.; Deary, I. J. and Whiteman, M. C. (2003). Personality traits. 2nd ed. Cambridge: Cambridge UniversityPress.
- Mellor, D.; McCabe, M.; Ricciardelli, L.; Yeow, J. & et al. (2009). "Sociocultural influences on body dissatisfaction and body change behaviors among Malaysian adolescents". Body Image, 6 (2):121-8.
- Mohammadi, N. & Sajjadinejad, M. (2007). "Fear negative assessment and self-esteem and social anxiety". Journal of Psychology, University of Tabriz. 5: 60-75.
- Mond, J.; van den Berg, P.; Boutelle, K.; Hannan, P. & Neumark-Sztainer, D. (2011). "Obesity, body dissatisfaction, and emotional well-being in early and late adolescence: findings from the project EAT study". Adolesc Health. 48 (4): 373-78.  -Moussally, J. M.; Brosch, T. & Linden, M. V. (2016). "Time course of attentional biases toward body shapes: The impact of body dissatisfaction". Body Image. 19. 159–168.
- Nasri, L. (2011). Compare dissatisfaction mental, physical and non-athlete male athlete. Unpublished thesis. Physical Education. Orumieh university.
- Rodgers, R. F. & DuBois, R. H. (2016). "Cognitive biases to appearance-related stimuli in body dissatisfaction: A systematic review". Clinical Psychology Review. 46. 1–11.
- Rusting, C. L. (1998). "Personality, mood, and cognitive processing of emotional information: three conceptual frameworks". Psychological Bulletin, 124: 165–196.
- Saules, K. K.; Collings, A. S.; Wiedemann, A. A. & Fowler, S. L. (2009). "The relationship of body image to body mass index and binge eating: the role of cross-situational body image dissatisfaction versus situational reactivity". Psychol Rep. 104 (3): 909-21.
- Strelan, P.; Mehaffey, S. J. & Tiggemann, M. (2003). "Self-Objectification and eastern in young women: the mediating role of reasons for exercise". Sex Roles; 48(1/2): 89-95.
- Swami, V.; Salem, N.; Furnham, A. & Tovée, M. J. (2008). "The influence of feminist ascription on judgements of women's physical attractiveness". Body Image. Jun; 5 (2):224-9.
- Thompson, J. K. (1990). Body image disturbance: Assessment and treatment. University of South florida Pergamon Press.
- Uusberg, H.; Peet, K.; Uusberg, A. & Akkermann, k. (2018). "Attention biases in preoccupation with body image: An ERP study of the role of social comparison and automaticity when processing body size". Biological Psychology. 135. 136–148.
- Von Hippel, W.; Hawkins, C. & Narayan, S. (1994). "Personality and perceptual expertise: individual differences in perceptual identification". Psychological Science, 5: 401–406.
- Zanjani, Z. & Qudarzi, M. A. (2008). "Study Reliability and Validity of visual stimuli in the standard group of students from Shiraz, southern Iran". Journal of Mental Health. 10 (2): 149-155.
- Zarshenas, S.; Karbalaeinoori, A.; Hoseini, S. A.; Rahgozar, M.; Seyyednoor, R. & Moshtag, N. (2010). "The effect of aerobic exercise on women's attitudes about body image". Journal of Rehabilitation. 11 (2): 15-20.
- Zeigami, S. h. & Moghdeh, F. (2012). "The correlation between body mass index, body image and depression among women referring to Hazrat Ali (AS) Karaj (1388). Modern Care", Journal of School Nursing. 9 (1): 40-48.
- Webb, J. B.; Rogers, C. B.; Etzel, L. & Padro, M. P. (2018). “Mom, quit fat talking—I'm trying to eat (mindfully) here!”: Evaluating a sociocultural model of family fat talk, positive body image, and mindful eating in college women. Appetite 126. 169–175.
- Gao, X.; Deng, X.; Yang, J.; Liang, S. H.; Liu, J. & Chen, H. (2014). "Eyes on the bodies: An eye tracking study on deployment of visual attention among females with body dissatisfaction". Eating Behaviors. 15. 540–549.