اثربخشی آموزش شناختی ارتقاء امید بر آشفتگی روان‏شناختی دانشجویان دانشگاه پیام نور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

روش: بدین منظور 32 نفر با استفاده از روش نمونه‏گیری مبتنی بر هدف از میان مراجعه کنندگان به مرکز مشاورۀ دانشگاه با توجه به معیارهای در نظر گرفته شده انتخاب و به‏عنوان نمونه منظور گردیدند. روش تحقیق دراین مطالعه از نوع نیمه‏ آزمایشی با طرح پیش‏آزمون- پس‏آزمون همراه با گروه گواه بود. از مصاحبة بالینی  و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس لویندا (1995) برای سنجش آشفتگی روان‏شناختی به‏عنوان ابزارهای پژوهش استفاده گردید. برنامه آموزش شناختی ارتقاء امید طی 8 جلسۀ 60 دقیقه‏ای و درمدت 4 هفته‏ی متوالی به دانشجویان ارائه گردید. بدین منظور نمونۀ تحقیق به صورت تصادفی در2 گروه 16 نفری (یک گروه آزمایشی و یک گروه‏ گواه) گمارده شدند. گروه ‏آزمایشی، تحت آموزش شناختی ارتقاء امید قرار گرفت، درحالیکه گروه‏ گواه در معرض هیچ مداخله‏ای قرارنگرفتند. داده‏های بدست آمده با استفاده از آزمون کوواریانس بوسیلۀ نرم افزارspss  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل‏کوواریانس در سطح 05/0>­­ pبرای گروه وابسته به منظور تعیین اثر بخشی آموزش شناختی ارتقاء امید نشان داد که این کاربندی توانسته است بعنوان مداخله‏ای موثر موجب کاهش نمره کلی آشفتگی روان‏شناختی و هر سه مؤلفة آن (افسردگی، استرس و اضطراب) در دانشجویان گروه آزمایش گردد.
نتیجه گیری: این کاربندی انتظار پیامدهای مطلوب، باور به اینکه امور به خوبی پیش خواهند رفت، همچنین احساس اعتماد به این که همۀ این‏ها در اثر تلاش‏های مناسب اتفاق خواهد افتاد را در فرد ایجاد کرده، و ضمن کاهش افسردگی، استرس و اضطراب باعث اعمال هدفمند می‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of the Cognitive-based Training of Hope Enhancement in Psychological Distress of Payame Noor University students

نویسنده [English]

  • Taher Mahbubi
چکیده [English]

Introduction: The purpose of the present study was to investigate the effectiveness of cognitive-based training of hope enhancement in psychological distress of Payame Noor University students. Method: The design of this study was Quasi-experimental involving pre-test and post-test with experimental and control groups. The sample of the study included 32 participants who were selected from the clients who referred the university counseling center through purposive sampling method with regard to the intended standards. Then, the sample was divided randomly into two groups i.e. one experimental and one control group, each consisting of 16 participants. In order to collect the data, clinical interview and Louinda’s (1995) DASS were used to measure the psychological distress of the participants. The experimental group received cognitive-based training of hope enhancement for eight sixty- minute sessions during four consecutive weeks, while the control group did not receive any treatment. Results: The results of covariance analysis showed that the treatment was effective in reducing the overall psychological distress of the participants and in its three subscales in depression and anxiety subscales. Conclusion: This treatment develops desired qualities in individuals including a sense of optimism and trust in the individual himself/herself to achieve things through right efforts and in addition to reducing depression and anxiety in the individuals, it leads to purposeful actions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive-based Training
  • Psychological distress
  • Anxiety
  • Depression
  • stress
- ابوالقاسمی، ع. و نریمانی، م. (1384). آزمون­های روان‏شناختی، اردبیل، انتشارات باغ رضوان.
- بنی هاشم، س. ج.؛ احمدی، س. ا. (1382). «تأثیر آموزش گروهی ایمن­سازی بر استرس شغلی معلمان». تازه‏ها و پژوهش­های مشاوره، 4. 63ـ71، (16).
- بیجاری، ه.؛ قنبری هاشم آبادی، ب.؛ آقا محمدیان شعرباف، ح. و همایی شاندیز، ف. (1388). «بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی برافزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان». فصلنامه مطالعات تربیتی و روا­­­ن­شناسی.10(1)، 185-171.
- جعفری، ا.؛ عابدی، م. و لیاقتدار، م. (1383). «بررسی میزان شادمانی و عوامل آن در میان دانشجویان دانشگاه­های شهر اصفهان». فصلنامه طب و تزکیه، شماره 54، 24-15.
- علاءالدینی، ز.؛ کجباف، م. و مولوی، ح. (1386). «بررسی اثربخشی امید درمانی گروهی بر میزان امید و سلامت روانی». فصلنامه پژوهش در سلامت روان­شناختی.1(4)، 76-67.
- نامداری، ک.؛ مولوی، ح.؛ ملک پور، م. و کلانتری، م. (1388). «تأثیر آموزش شناختی ارتقاء امید بر توانمندی­های شخصیتی مراجعین  افسرده­خو». روان­شناسی بالینی. 1(3)، 34-21.
- Adlaf, E. M., Gliksman, L., Demers, A., & Newton-Taylor, B. (2001). "The prevalence of elevated psychological distress among Canadian undergraduates: Findings from the 1998 Canadian Campus Survey". Journal of American College Health, 50(2), 67-72.
- Ahrens, A., & Haaga, D. (1993). "The specificity of attributional style and expectations to positive and negative affectivity, depression, and anxiety". Cognitive Therapy Research, 17(1), 83–98.
- Alarcon, G., Bowling, N., & Khazon, S. (2013). "Great expectations: A meta-analytic examination of optimism and hope". Personality and Individual Differences, 54(7), 821–827.
- Arnau, R., Rosen, D., Finch, J., Rhudy, J., & Fortunato, V. (2007). "Longitudinal effects ofhope on depression and anxiety: A latent variable analysis". Journal of Personality,75(1), 43–64.
- Auerbach, R. P., Alonso, J., Axinn, W. G., Cuijpers, P., Ebert, D. D., Green, J. G., ... & Nock, M. K. (2016). "Mental disorders among college students in the World Health Organization world mental health surveys". Psychological medicine, 46(14), 2955-2970.
- Bayram, N., & Bilgel, N. (2008). "The prevalence and socio-demographic correlations of depression, anxiety and stress among a group of university students". Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 43(8), 667-672.
- Chang, E. C. and Disimone, S. L. (2001). "The influence of hope on appraisals, coping and dysphoria: a test of hope theory". Journal of Social and Clinical Psychology, 20, 2, 117-129.
- Cheavens. S. J., Feldman, B. D., Woodward, J. T.and Snyder, C. R. (2006). Hope in cognitive psy-chotherapies: on working with client strengths. 
- Cheavens. S. J., Gum, A., Feldman, B. D., Micheal S. T., and Snyder, C. R. (2001). A group intervention to increase hope in a community sample. Poster presented at American Psychological Association, SanFrancisco.
- Cohen-Chen, S., Crisp, R., & Halperin, E. (2017). "A new appraisal-based framework underlying hope in conflict resolution". Emotion Review, 9(3), 208–214.
- Delara, M., & Woodgate, R. L. (2015). "Psychological distress and its correlates among university students: a cross-sectional study". Journal of pediatric and adolescent gynecology, 28(4), 240-244.
- Dohrenwend, B. P., Shrout, P. E., Ergi, G. E., & Mendelsohn, F. S. (1980). "Measures of nonspecific psychological distress and other dimensions of psychopathology in the general population". Archives of General Psychiatry, 37, 1229–1236.
- Dyrbye, L. N., Thomas, M. R., &Shanafelt, T. D. (2006). "Systematic review of depression, anxiety, and other indicators of psychological distress among US and Canadian medical students". Academic medicine, 81(4), 354-373.
- Eisenberg, D., Gollust, S. E., Golberstein, E., & Hefner, J. L. (2007). "Prevalence and correlates of depression, anxiety, and suicidality among university students". American Journal of Orthopsychiatry, 77(4), 534-542.
- Fava G., A, Ruini C, Rafanelli C, Finos L, Salmaso L, Mangelli L, et al. (2005) "Well-being theraphy of generalized anxiety disorder". Psychosomatics:vol 74:pp. 26-30.
- Forbes, E. E., & Dahl, R. E. (2005). "Neural systems of positive affect: Relevance to understanding child and adolescent depression?." Development and psychopathology, 17(3), 827-850.
- Fowler, D., Weber, E., Klappa, S., & Miller, S. (2017). "Replicating future orientation: Investigating the constructs of hope and optimism and their subscales through replication and expansion". Personality and Individual Differences, 116(1), 22–28.
- Garlow, S. J., Rosenberg, J., Moore, J. D., Haas, A. P., Koestner, B., Hendin, H., & Nemeroff, C. B. (2008). "Depression, desperation, and suicidal ideation in college students: results from the American Foundation for Suicide Prevention College Screening Project at Emory University". Depression and anxiety, 25(6), 482-488.
- Gollust, S. E., Eisenberg, D., &Golberstein, E. (2008). "Prevalence and correlates of self-injury among university students". Journal of American college health, 56(5), 491-498.
- Gordon, N., Chesney, S., & Reiter, K. (2016). "Thinking positively: Optimism and emotion regulation predict interpretation of ambiguous information". Cogent Psychology, 3, 1195068.
- Hankins, S. J. (2004). Measuring the efficacy of the Snyder hope theory as an intervention with an inpatient population. A dissertation presented for the doctorate of philosophy, the University of Mississippi.
- Heiligenstein, E., Guenther, G., Hsu, K., & Herman, K. (1996). "Depression and academic impairment in college students". Journal of American College Health, 45(2), 59-64.
- Iqbal, S., Gupta, S., & Venkatarao, E. (2015). "Stress, anxiety & depression among medical undergraduate students & their socio-demographic correlates". The Indian journal of medical research, 141(3), 354.
- Irving, M. L., Snyder, C.R., Gravel, L., Hanke, J., Hilberg, P. and Nelson, N. (1997). Hope and the effec-iveness of a pre- therapy orientation group from com-munity mental health center clients. Paper presented t the Western psychological Association Convention, Seattle, WA.
- Irving, M. L., C. R., Snyder, cheavens, J., Coeaval, L. Hanke, J., Hilberg, P. and Nelson, N. (2004). "The relationships brtween hope and outcoms at the pretreatment". Journal of psychotherapy Integration. 419-443
- Kapikiran, S., & Acun-Kapikiran, N. (2016). Optimism and psychological resilience in relation to depressive symptoms in university students: Examining the mediating role of self-esteem. Educational Sciences: Theory and Practice, 16(6), 2087–2110.
- Karairmak, Ö. Z. L. E. M. (2007). Investigation of personal qualities contributing to psychological resilience among earthquake survivors: A model testing study. Yayimlan mamisdo ktoratezi, Orta Dogu Teknik Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitiisu, Ankara.‏
- Kisch, J., Leino, E. V., & Silverman, M. M. (2005). "Aspects of suicidal behavior, depression, and treatment in college students: Results from the Spring 2000 National College Health Assessment Survey". Suicide and Life-Threatening Behavior, 35(1), 3-13.
- Kontoangelos, K., Tsiori, S., Koundi, K., Pappa, X., Sakkas, P., &Papageorgiou, C. C. (2015). "Greek college students and psychopathology: new insights". International journal of environmental research and public health, 12(5), 4709-4725.‏
- Krok, D. (2015). "The mediating role of optimism in the relations between sense of coherence, subjective and psychological well-being among late adolescents". Personality and Individual Differences, 85, 134–139.
- Lei, X. Y., Xiao, L. M., Liu, Y. N., & Li, Y. M. (2016). "Prevalence of depression among chinese university students: a meta-analysis". PloS one, 11(4), e0153454.
- Lopez, S. J., & Snyder .C. R. (2003). Positive PsychologicalAssessment: A  Handbook of Models and measures. Washington, D. C.: American Psychological Association.
- Mackenzie, S., Wiegel, J. R., Mundt, M., Brown, D., Saewyc, E., Heiligenstein, E., & Fleming, M. (2011). "Depression and suicide ideation among students accessing campus health care". American journal of orthopsychiatry, 81(1), 101-107.‏
- Meeks, S., Van Haitsma, K., Mast, B. T., Arnold, S., Streim, J. E., & Sephton, S. (2016). "psychological and social resources relate to biomarkers of allostasis in newly admitted nursing home residents". Aging & Mental Health, 20(1), 88–99.
- Mehu, M., & Scherer, K. (2015). "The appraisal bias model of cognitive vulnerability to depression". Emotion Review, 7(3), 272–279. http://dx.doi.org/10.1177/1754073915575406.
- Mowbray, C. T., Megivern, D., Mandiberg, J. M., Strauss, S., Stein, C. H., Collins, K., & Lett, R. (2006). "Campus mental health services: recommendations for change". American Journal of Orthopsychiatry, 76(2), 226.‏
- Ong, A. D., Edwards, L. M., & Bergeman, C. S., (2006). "Hope as Asource of Resilience in Later Adulthood", Journal of Personality and Individual Differences, Vol. 41, pp. 1263-1273.
- Peterson, C. & Seligman, M. E. P. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and classification. New York: American Psychological Association.
- Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and classification. New York: American Psychological Association.
- Raab, K. A. (2007). Fostering Hope in a psychiatric Hospital. Royal Ottawa Healt Care.
- Ripley, J. S., and Worthington, E. L. (2002). "Hope- focused and forgiveness- based group interventions to promote marital enrichment". Journal of counseling and development, 80, 452-463.
- Rubin, H. H. (2001). Hope and ways of coping after breast cancer. Unpublished MA Thesis, Rand afrikaans University, Johannesburg.
- Rustoen, T., Cooper, B. A., & Miaskowski, C. (2010). "The importance of hope as a mediator of psychological distress and life satisfaction in a community sample of cancer patients". Cancer nursing, 33(4), 258–267.
- Satici, S. (2016). "Psychological vulnerability, resilience, and subjective well-being: The mediating role of hope". Personality and Individual Differences, 102, 68–73.
- Seligman , M. E. P. Rashid, T. parks AC. (2006). "Positive psychotherapy". American psychologist: vol 61:pp.774-788.
- Seligman, M. E. P. & Csikszentmihalyi, M. (2007). "Positive psychology: An introduction". American Psychologist:vol 55:pp. 5–14.
- Seligman, M. E. P. ( 2003). Authentic happiness: using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment. New York: Free press.
- Snyder, C. R. (1999). "Hope, goal-blocking thoughts, and test-related anxieties". Psychological Reports, 84(1), 206–208.
- Snyder, C. R. (2000). "The past and possible futures of hope". Journal of Social and Clinical Psychology, 19, (1), 11-28.
- Snyder, C. R. (2002). "Hope theory: Rainbows in the mind". Psychological Inquiry, 13(4), 249–275.
- Snyder, C. R., & McCullough, M. E. (2000). "A positive psychology field of dreams: “If you build it, they will come…”". Journal of Social and Clinical Psychology, 19(1), 151–160.
- Steffen, L. E., & Smith, B. W. (2013). "The influence of betweenand within-person hope among emergency responders on daily affect ina stress and coping model". Journal of Research in Personality, 47(6),738-747.
- Taysi, E., Curun, F., & Orcan, F. (2015). "Hope, anger, and depression as mediators for forgiveness and social behavior in Turkish children". The Journal of Psychology, 149(4), 378–393.
- Tucker, R., Wingate, L., O'Keefe, V., Mills, A., Rasmussen, K., Davidson, C., & Grant, D. (2013). "Rumination and suicidal ideation: The moderating roles of hope and optimism". Personality and Individual Differences, 55(5), 606–611.
- Wang, P. S., Angermeyer, M., Borges, G., Bruffaerts, R., Chiu, W. T., De Girolamo, G., & Kessler, R. C. (2007). "Delay and failure in treatment seeking after first onset of mental disorders in the World Health Organization's World Mental Health Survey Initiative". World psychiatry, 6(3), 177.