تاثیر آموزش نظریه ی ذهن در ارتقاء نظریه‌ی ذهن و بهبود مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان پسر مبتلا به اختلال ارتباط اجتماعی (پراگماتیک)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکترای تخصصی روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

10.30473/sc.2019.45020.2333

چکیده

 مقدمه:اختلال ارتباط اجتماعی اختلالی عصبی ـ رشدی است که در همسایگی اختلال اتیسم قرار داشته و مشکلاتی را در زمینه تعاملات مناسب اجتماعی به وجود می­آورد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش نظریه­ ذهن در بهبود نظریه­ ذهن و مهارت­های اجتماعی دانش ­آموزان مبتلا به اختلال ارتباط اجتماعی بود.روش:پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه­ دانش ­آموزان پسر پایه­ های پنجم و ششم (1319نفر) مدارس شهرستان بستان ­آباد در سالتحصیلی 97ـ1396بودند. جهت انتخاب نمونه­ پژوهش از نمونه­ گیری هدفمند استفاده شد. بدین ترتیب ملاک­های اختلال ارتباط اجتماعی به معلمان مربوطه توضیح داده شد و دانش­ آموزان مشکوک از طرف آن­ها معرفی شدند و برای اطمینان بیشتر از طریق مصاحبه تشخیصی بر اساس DSM-5غربالگری صورت گرفت و تعداد 26 دانش ­آموز مبتلا انتخاب و به صورت تصادفی و برابر در دو گروه آزمایش و کنترل جای‌دهی شدند. جهت جمع­ آوری داده­ های پژوهش از پرسشنامه مهارت­های اجتماعی دانش ­آموزان الیوت و گرشام و آزمون نظریه ذهن قمرانی و همکاران استفاده شد. گروه آزمایش به مدت هشت جلسه ­یک‌ساعته در طی چهار هفته تحت آموزش تئوری ذهن قرار گرفت.یافته­ ها: نتایج تحلیل کوواریانس در سطح معناداری 5/0 نشان داد گروه آزمایش بهبودی معناداری در نظریه­ ذهن و مهارت­های اجتماعی نسبت به گروه کنترل پیدا کرده است. نتیجه ­گیری: به نظر می ­رسد بهبود نظریه ذهن می­ تواند نویدبخش بهبود مهارت­های اجتماعی و کاهش پیامدهای نامناسب اجتماعی در افراد مبتلا به این اختلال شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Teaching Theory of Mind on Promoting Theory of Mind and Improving Social Skills of Male Students suffering Social Communication Disorders (Pragmatics)

نویسندگان [English]

  • mohamad narimani 1
  • abbas asghari sharabiani 2
1 Professor of Psychology, MohagheghArdabili University
2 PhD student of psychology, MohagheghArdabili University
چکیده [English]

Introduction:Social communication disorder is a neuro-developmental disorder which is located in the vicinity of autistic disorder and causes problems in the context of appropriate social interactions.This study was was done aiming at investigating the effectiveness of teaching the theory of mind on improving the theory of mind and social skills of students suffering from social communication disorder.Methodology: The present study was a semi experimental typewith pre-test, post-test andcontrol group.The statistical population of this study consisted of all male students infifth and sixth grades (1319) fromschools of Bostanabad city in the academicyear of 2017-18.The purposive sampling was used to select theresearch sample.To fulfill the research goal, the criteria for social communication disorder were explained to the relevant teachers, and suspicious students were introduced by them. For further certainty, a diagnostic interview was carried out on the basis of DSM-5 screening and 26 students were selected and randomly divided into two experimental and control groups.To collect the research data, students’social skills questionnaire of Eliot and Gershamand Qamarani et al’s theory of mind test wereused.The experimental group trained under the theory of mind for eight two-hour sessions during the four weeks.  Results : The results of covariance analysis at a significant level of 0.5 showed that the experimental group showedsignificant improvement in the theory of mind and social skills compared to the control group. Conclusion: Improving the theory of mind seems to be promising to improve social skills and reduce inappropriate social outcomes in people suffering this disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social communication disorder
  • Autism
  • Theory of Mind
  • neuro developmental disorders