دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، پاییز و زمستان 1398 
5. نقش تجربه تعامل فرا اجتماعی، تعامل فرا اجتماعی و گسستگی فرا اجتماعی در پیش بینی پرستش افراد مشهور

صفحه 50-60

10.30473/sc.2019.42508.2278

رضا شباهنگ؛ محمد علی بشارت؛ فرزین باقری شیخانگفشه؛ منیژه فیروزی؛ عباس رحیمی نژاد