اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر علایم وسواس، نشخوار فکری و اجتناب شناختی بیماران زن مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی،خمین، ایران.

2 استادیار، گروه روان شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران.

4 دانشیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران.

5 استادیار، گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران.

10.30473/sc.2019.45046.2334

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر علایم وسواس، نشخوار فکری و اجتناب شناختی بیماران زن مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی بود. روش: به منظور انتخاب شرکت کننده گان پژوهش، از بین بیمارانی که به مراکز مشاوره شهر اصفهان در سال 1397 مراجعه  کردند، 20 نفر بیمار مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در دو گروه درمان متمرکز بر هیجان و گواه قرار گرفتند. درمان متمرکز بر هیجان طی هشت جلسه هفتگی انجام شد وگروه گواه طی این دوره زمانی، درمان خاصی دریافت ننمود. پرسشنامه های وسواس- اجبار ییل براون، پاسخ نشخواری و اجتناب شناختی در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تکمیل شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر به کار برده شد. یافته ها: نشان داد که اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر کاهش علائم وسواس، نشخوار فکری و اجتناب شناختی بیماران در نمرات پس آزمون معنی دار است (05/0 >sig). نتیجه گیری: یافته های این پژوهش به طور بالقوه، اثرات کاربردی مهمی برای درمانگران جهت توجه به اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر شدت علایم وسواس، نشخوار فکری و اجتناب شناختی بیماران زن مبتلا به وسواس فکری عملی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the Effectiveness of Emotion-Focused Therapy on Obsessive-Compulsive Symptoms, Rumination and Cognitive Avoidance of Women Patients with Obsessive-Compulsive Disorder

نویسندگان [English]

  • behnaz khayeri 1
  • reza mirmahdi 2
  • shahla Acuchekian 3
  • hasan heidari 4
  • ali aleyasin 5
1 PHD Student, Department Of Psychology, Islamic Azad University of Khomein, Markazi. Iran
2 Assistant Professor of Psychology, Payame Noor University, Iran.
3 Associate Professor , Department of Psychiatry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Department Of Psychology, , Islamic Azad University of Khomein, Markazi. Iran
5 Assistant Professor, Department Of Psychology, , Islamic Azad University of Ashtian, Markazi. Iran
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to investigate the effectiveness of emotion-focused therapy on obsessive-compulsive symptoms, rumination and cognitive avoidance of women patients with obsessive-compulsive disorder. In order to select the participants of the study, 20 patients with obsessive-compulsive disorder were selected by Purposive sampling method from among the patients referred to the counseling centers of Isfahan in 2018, were selected and divided into two groups of emotion-focused therapy and control. Emotion-focused therapy was performed during eight weekly sessions and the control group did not receive any special treatment during this period of time.Yale- brown obsessive-compulsive scale, Ruminative Response Scale and cognitive avoidance scale  were completed in three stages: pretest, post-test, and follow-up.To analyze the data, the method of analysis of variance with repeated measurements was used. The findings showed that the efficacy of emotion-focused therapy on reducing obsessive-compulsive symptoms, rumination and cognitive avoidance of patients was significant in post-test scores (0/05>sig). Conclusion: The findings of this study have potentially significant implications for therapists to consider the effectiveness of emotion-focused therapy on the severity of obsessive-compulsive symptoms, rumination and cognitive avoidance in women patients with obsessive-compulsive disorder

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion-focused therapy
  • obsessive-compulsive disorder
  • cognitive avoidance
  • rumination