نقش تجربه تعامل فرا اجتماعی، تعامل فرا اجتماعی و گسستگی فرا اجتماعی در پیش بینی پرستش افراد مشهور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

2 استاد روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

3 دانشجو کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان

4 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

5 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

10.30473/sc.2019.42508.2278

چکیده

مقدمه:با گسترش فرهنگ افراد مشهور، متخصصین صحبت از یک گرسنگی واقعی در مورد افراد مشهور و مباحث مرتبط با آن­ها می­زنند که در این بین، پیوستگی­ های فرا اجتماعی می­توانند نقش مهمی در پرستش افراد مشهور ایفا کنند. از این رو، مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش تجربه تعامل فرااجتماعی، تعامل فرااجتماعی و گسستگی فرااجتماعی در پیش بینی پرستش افراد مشهور صورت گرفته است.روش­: طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان در سال 1397 بودند که 240 دانشجو با روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع ­آوری داده­ها، از مقیاس نگرش نسبت به افرادمشهور (مک­ کاتچئون وهمکاران، 2002)، مقیاس تجربه تعامل فرا اجتماعی (هارتمن و گلدهورن، 2011)، مقیاس تعامل فرا اجتماعی (رابین و همکاران، 1985) و مقیاس گسستگی فرا اجتماعی (کوهن، 2003) استفاده شد. در انتها داده­ها با روش همبستگی پیرسون ورگرسیون چندگانه همزمان تحلیل گردیدند.یافته­ ها: نتایج نشان داد، تعامل فرا اجتماعی و گسستگی فرا اجتماعی توانستند به صورت معناداری پرستش افراد مشهور را پیش­ بینی کنند. در حالیکه تجربه فرا اجتماعی قادر به پیش ­بینی پرستش افراد مشهور نبود. نتیجه ­گیری:بر طبق نتایج، تعامل فرا اجتماعی و گسستگی فرا اجتماعی نقش بسیار مهمی در شیفتگی به افراد مشهور مورد علاقه و پرستش آن­ها ایفا می­ کنند. بنابرابن اعمال مداخلاتی برای کاهش تعاملات فرا اجتماعی افراطی و همچنین کاهش رفتارها و هیجانات ناراحت کننده پس از گسستگی فرا اجتماعی، می­تواند منجر به کاهش پرستش افراد مشهور و در نتیجه کاهش مشکلات ناشی از آن گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Experience of Parasocial Interaction, Parasocial Interaction and Parasocial Breakup in Prediction of Celebrity Worship

نویسندگان [English]

  • Reza Shabahang 1
  • Mohammad Ali Besharat 2
  • Farzin Bagheri Sheykhangafshe 3
  • Manijeh Firoozi 4
  • Abbas Rahiminejad 5
1 Department of psychology, Faculty of psychology and educational sciences, Tehran university, Tehran, Iran
2 Professor in Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Faculty of Literature and humanity sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.
4 Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
5 Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: By expanding the culture of celebrities, experts talk about strong desire to celebrities and their related issues;in this regard, parasocialbonds can play important roles in worshippingcelebrities. Therefore, the present study aims to investigate the role of parasocial interactionexperience, parasocial interaction, and par asocial breakdown in predicting theworship ofcelebrities.Method: The research design was descriptive and correlational. The statistical population of the study consisted of students of the faculty of literature and humanity sciences of the University of Guilan in 2018. In this study, 240 female and male students were selected throughconvenience sampling method. For collecting data, Celebrity Worship Attitude Scale (McCutcheon et al., 2002), Parasocial Interaction  Experience scale (Hartmann &Goldhoorn, 2011), parasocial interaction scale (Rubin et al., 1985) and parasocial breakup scale(Cohen, 2003) were used. Then, data were analyzed throughPearson correlation formula and multiple regression method. Results: The results indicated that the parasocial interaction and parasocial breakup could significantly predict the worship ofcelebrities, whileparasocial interaction experience was not able to predict theworshipof celebrities. Conclusion: According to the results, the parasocial interaction and parasocial breakup play important roles in fascination tofavorite celebrities and worshiping them. Therefore, interventions to reduce extreme parasocial interactions, as well as the reduction of aversive behaviors and emotions after the parasocial breakup, can lead to the reduction in worshipping celebrities and consequently reducing its problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • parasocial interaction experience
  • Parasocial interaction
  • Parasocial breakup