مدل ارتباط دیدگاه گیری اجتماعی و خودکنترلی با شخصیت جامعه پسند با نقش واسطه ای همدلی عاطفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

3 استاد گروه روان‌شناسی دانشگاه پیام نور

10.30473/sc.2019.40213.2196

چکیده

مقدمه: رابطه دیدگاه گیری اجتماعی و خود کنترلی با شخصیت جامعه پسند از موضوعات قابل توجه است.پژوهش حاضر  با هدف بررسیمدل ارتباط دیدگاه گیری اجتماعی و خود کنترلی با شخصیت جامعه پسند با نقش واسطه ای همدلی عاطفی انجام شد. روش: طرح پژوهش جزء تحقیقات توصیفی- همبستگی از نوع تحلیل مسیر است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی­ معلمان شاغل در مدارس شهر سنندج در سال 1396 است که تعداد 425 نفر شرکت کننده، به عنوان نمونه پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، پرسشنامه‌های دیدگاه گیری اجتماعی(محققی و همکاران، 1395)، خودکنترلی (نیک منش، 1386)، شخصیت جامعه پسند (پنر، 2002) و همدلی عاطفی متعادل (مهرابیان و اپستین، 1972) را تکمیل کردند. داده‌های پژوهش با نرم افزار آماری AMOS  و با استفاده از روش تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که مدل نهایی از برازش خوبی با داده ها برخوردار است. مدل تحلیل مسیر مشخص کرد دیدگاه گیری اجتماعی به صورت مستقیم و غیرمستقیم و خودکنترلی به صورت غیرمستقیم بر شخصیت جامعه پسند اثرگذارند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت دیدگاه گیری اجتماعی و خودکنترلی نقش مهمی در جامعه پسندی معلمان دارند. نتیجه گیری: یافته ها نشان داد همدلی عاطفی نقش واسطه ای معناداری برای دیدگاه گیری اجتماعی  با شخصیت جامعه پسند و نه برای خودکنترلی ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Model Of Relationship Between Social Perspective Taking And Self-Control With Pro-social Personality Through Mediator Role Emotional Empathy

نویسندگان [English]

  • sattar saidi 1
  • Hamzeh Ahmadian 2
  • majid saffarinia 3
1 Department of psychology, sanandaj branch, Islamic Azad University, sanandaj, Iran
2 Department of Psychology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
3 Department of Psychology, Tehran South, Payam Noor university, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The relationship between social perspective taking and self-control with prosocial personality of the community is significant. The purpose of the present research  was to study the Model Of Relationship Between Social Perspective Taking And Self-Control with prosocial personality via mediator role of emotional empathy among teachers. Method: The research design is descriptive-correlational using path analysis method. The statistical population of the study consisted of all teachers working at schools in Sanandaj in 2017. In this study, 425 teachers participated. They were selected based on categorical random sampling method. The participants completed the  Social Perspective Taking (Mohaghegi et al., 2016), Self-control (Nikmanesh, 2007), Prosocial behavior (Penner, 2002), and Emotional Empathy (Mehrabian & Epstain, 1972) questionnaires. Data analysis was conducted through AMOS software using path analysis method. Results: The results showed that the final model has good fitness with the data. The path analysis model has determined that Pro-social Personality is influenced by social perspective taking directly and indirectly, and by self-control indirectly. Therefore, it can be concluded that social perspective taking and self-control play important roles in the pro-sociality of teachers. Conclusion: Findings show that Emotional Empathy play a significant mediating role for social perspective taking with prosocial personality and not for self-control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Perspective Taking
  • Self-Control
  • Pro-social Personality
  • Emotional Empathy