تبیین خودشناسی بر اساس مولفه‌های باورهای معرفت‌شناختی و صفات شخصیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گروه روانشناسی، گرمسار، ایران

10.30473/sc.2019.47519.2407

چکیده

مقدمه:این پژوهش باهدف تبیین خودشناسی براساس مولفه­ های باورهای معرفت­ شناختی و صفات شخصیت انجام گرفت. روش: طرح تحقیق در این پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه­ های (سراسری، آزاد، علمی-کابردی و غیرانتفاعی) شهرتهران درسال تحصیلی97- 1396بود. بدین منظور، تعداد 400 نفرازدانشجویان، به  شیوه نمونه­ گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه خودشناسی (قربانی، واتسن و هارگیس، 2003)، پرسشنامه پنج عاملی شخصیت فرم کوتاه (مک کری و کاستا، 1985) و پرسشنامه باورهای معرفت­ شناسی (شومر، 1993) بود. داده­ ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شدند. یافته­ ها: بررسی نتایج پژوهش نشان داد که بین خودشناسی با صفات شخصیت (توافق­ پذیری و وظیفه­ شناسی) و باورهای معرفت­ شناختی (توانایی ذاتی و توانایی وقوف بر همه چیز) همبستگی معنادار مستقیم وجود دارد (05/0p <). همچنین متغیرهای صفات شخصیت (توافق ­پذیری و وظیفه­ شناسی) و باورهای معرفت­شناختی (توانایی وقوف بر همه چیز) با ضریب بتاهای 260/0، 156/0 و 150/0 توانستند خودشناسی را تبیین و پیش­بینی نمایند. نتیجه ­گیری:از آنجایی که باورهای معرفت شناختی (توانایی وقوف بر همه چیز) و صفات شخصیت (توافق ­پذیری و وظیفه­ شناسی) می­ توانند خودشناسی را تبیین و پیش ­بینی نمایند، به نظر می­ رسد که می­ توان با ارتقاء چنین ویژگی­ هایی میزان خودشناسی دانشجویان را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Self-knowledge Based on the Components of Epistemological Beliefs and Personality Traits

نویسندگان [English]

  • Arezoo Vahid 1
  • Davood Manavipour 2
1 PhD student Psychology, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
2 Assistant Professor, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
چکیده [English]

Introduction:This research aimed at explaining self-knowledge based on the components of epistemological beliefs and personality traits. Method: The research method was correlational in this study. The statistical populationof this study included all students of (State, Azad, Applied Science, and non-profit)universitiesof Tehran in the academic year of 2017-18. For this purpose, a total of 400 female students were selected using multistage cluster sampling. The research instrument wereSelf-Knowledge Questionnaire (Ghorbani, Watson & Hargeis, 2003), Five Factor Personality short-form Questionnaire (McCarry & Costa, 1985),and the Epistemological Beliefs Questionnaire (Schommer, 1993). Data were analyzed using Pearson correlation and regression analysis method.Results:The findings of the research showed that there was a significant direct correlation between self-knowledge andpersonality traits (Compatibility and Conscientious) and epistemology beliefs (innate ability andability to understand everything fully)(p < %05). Also, the variables of personality traits (Compatibility  and  Conscientious) and epistemology beliefs (ability to understand everything fully)were able to explain and predict self-knowledge with beta coefficients of%260, %156,and %150.Conclusion: Since epistemology beliefs (ability to understand everything fully)and personality traits (Compatibility  and  Conscientious) can explain and predict self-knowledge,it seems that students can improve their self-esteem by promoting such features.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-knowledge
  • Epistemology beliefs
  • personality traits