پیش بینی بهزیستی اجتماعی بر اساس باور به دنیای عادلانه، بخشش و بهزیستی معنوی با توجه به نقش واسطه ای جنسیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشگاه ارومیه. ارومیه. ایران.

2 کارشناس ارشد روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه ارومیه. ارومیه. ایران.

3 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشگاه ارومیه. ارومیه. ایران.

10.30473/sc.2020.45712.2354

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش بررسی رابطۀ بین باور به دنیای عادلانه، بهزیستی معنوی و بخشش با بهزیستی اجتماعی (نقش جنسیت) است. روش: روش مورد استفاده در این پژوهش برحسب هدف، کاربردی و از نوع توصیفی ـ همبستگی بود. نمونۀ پژوهش حاضر 419 نفر از دانشجویان دانشگاه ارومیه (213 نفر دانشجوی دختر و 206 نفر دانشجوی پسر) هستند که با روش نمونه­ گیری خوشه­ای چندمرحله‌ای از بین جامعۀ دانشجویان این دانشگاه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده­ها از پرسشنا­مه ­های باور به دنیای عادلانه (BJW) ساتون و داگلاس (2005) دالبرت (1999) و دالبرت و همکاران (2001)، بهزیستی معنوی (SWB) پولوتزین و الیسون (1982)، بخشش (GF) والکر و گارسوخ (2002) و بهزیستی اجتماعی (SW) کییز (1998) استفاده شد. داده ­های به ‌دست‌ آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS و بر اساس شاخص­ های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی و رگرسیون سلسله مراتبی) مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته ­های این پژوهش نشان داد بین باور به دنیای عادلانه و بهزیستی اجتماعی در دانشجویان رابطۀ معنادار وجود دارد ولی بین بخشش و بهزیستی معنوی با بهزیستی اجتماعی رابطۀ معنادار وجود ندارد و نیز در رابطه هیچ‌کدام از متغیرها جنسیت، نقش مؤثری نداشت؛ بنابراین با تقویت باور به دنیای عادلانه در دانشجویان می توان بهزیستی اجتماعی را در آنان تقویت نمود. نتیجه گیری: لذا نتایج این پژوهش می­تواند برای مراکز مشاوره دانشگاه­ ها و نیز مسئولین برنامه­ ریز در جهت تدوین برنامه­ هایی برای تقویت روحیه معنوی­ گرا و باور به دنیای عادلانه در جهت بهبود بهزیستی اجتماعی دانشجویان کاربردی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between belief in a just world, forgiveness and spiritual well-being with social well-being (role of gender)

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Mikaeeli 1
  • roghayeh golizadeh 2
  • helda ghorbani 3
1 Associate of Professor of Educational Psychology, Department of Psychology, Orumiah University. Orumiah. Iran.
2 M.A in Psychology, Department of Psychology, Orumiah University. Orumiah. Iran.
3 M.A in Educational Psychology, Department of Psychology, Orumiah University. Orumiah. Iran.
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to investigate the relationship between belief in a just world, spiritual well-being, and forgiveness and social well-being with the intermediate role of gender. Method: This research was applied in terms of purpose, and was descriptive-correlation in terms of method type. A sample of 419 students of Urumia University (213 female and 206 male students) were selected through multi-stage cluster sampling from the whole population of the study. To collect data, the questionnaires of Believing in the Just World (BJW) (Sutton & Douglas (2005), Dulbert (1999), and Deltbert et al., (2001)), Spiritual Well-Being (SWB) (Polutzin & Ellison, 1982), forgiveness (GF) (Walker & Garrosh, 2002), and Social Well-being (SW) (Keyez, 1998) were used. The data were analyzed using SPSS software based on descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (correlation coefficient and hierarchical regression). Results: The results of this study showed that there is a significant relationship between the belief in a just world and social well-being in the students, and there is no meaningful relationship between forgiveness and spiritual well-being and social well-being, and none of the gender variables has any meaningful relationship. Therefore, by strengthening the belief in a just world in students, social well-being can be strengthened in them. Conclusion: The results of this research can be applied to counseling centers of universities as well as lesson planners in order to develop programs to strengthen the spirituality and believe in a just world of students to improve their social well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Belief in a just world
  • Forgiveness
  • spiritual well-being
  • social well-being