اثربخشی آموزش حل مسئله در بهبود رضایت شغلی و خلاقیت کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی شناختی، پژوهشکده علوم شناختی. تهران. ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، پژوهشکده علوم شناختی. تهران. ایران.

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علم و فرهنگ. تهران. ایران.

10.30473/sc.2020.42776.2285

چکیده

مقدمه: یکی از مهمترین عوامل نارضایتی شغلی کارکنان، عدم توانایی حل مشکلات فردی و سازمانی است و هنگامیکه مشکلات، جدید یا پیچیده باشند، تصمیم گیری نوآورانه و موثر یک عامل بسیار مهم برای حل آن است. با توجه به بررسی های پژوهشگر، تاثیر مهارت حل مسله  بر رضایت شغلی و خلاقیت کارکنان  در شرکت ها و سازمان های ایرانی،  مطالعه نشده است. هدف از این مطالعه، تعیین اثربخشی آموزش حل مساله در بهبود رضایت شغلی و خلاقیت کارکنان بود. روش:  پ‍ژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری  می باشد. آزمودنی ها با روش گمارش  در دسترس  انتخاب شدند. به 50 نفر از کارکنانی که از آزمون خودارزیابی توانایی حل مسئله، کمترین نمره را بدست آورده بودند،  مهارت حل مسئله آموزش داده شد. قبل، بلافاصله و 4 ماه پس از پایان آموزش، رضایت شغلی و خلاقیت آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین  مهارت  حل مسئله و  رضایت شغلی  و خلاقیت کارکنان  همبستگی مثبت وجود دارد. نتیجه: آموزش مهارت حل مسئله بـه عنـوان یـک مداخلـه روانشـناختی کوتاه مدت، میتواند رضایت شغلی و خلاقیت  کارکنان را افزایش داده و اثر این مداخله در طول زمان پایدار خواهد ماند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of problem solving training to improve employee’s job satisfaction and creativity

نویسندگان [English]

  • REZA DANESHPAJOUH 1
  • Mahdi purmohamad 2
  • Alireza Mahdavian 3
1 Phd Student in Cognitive Psychology, Institute of Cognitive Sciences. Tehran. Iran.
2 Assistant of professor of psychology, Institute of Cognitive Sciences. Tehran. Iran.
3 Assistant of professor of psychology, Institute of Cognitive Sciences. Tehran. Iran.
چکیده [English]

Introduction: One of the most important factors in employee job dissatisfaction is the inability to solve individual and organizational problems. When these problems are new or complex, innovative and effective decision making is a very important factor in solving them. According to the researcher's studies, the effect of problem solving skills on job satisfaction and employee creativity in Iranian companies and organizations has not been studied. The purpose of this study was to determine the effectiveness of problem solving training in improving job satisfaction and creativity of employees. Method: This study is quasi-experimental with pre-test, post-test and follow-up. Subjects were selected using the available sampling method. The problem solving skills were taught to 50 employees who get the lowest score in the problem-solving ability self-assessment test. Then, their job satisfaction and creativity were evaluated before, immediately, and 4 months after the end of training. Repeated measure ANOVA was used to analyze the data. Results: The results showed that there is a positive correlation between problem solving skills, job satisfaction, and employees’ creativity. Conclusion: problem solving skills training, as a short-term psychological intervention, can increase job satisfaction and creativity of staff, and the effect of this intervention will remain stable over time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • problem solving training
  • Job satisfaction
  • performance improvement
  • Creativity