تأثیر سطوح مختلف اضطراب بر انتخاب شرایط انتظار(تنها بودن، جماعت، مقایسه هیجانی، وضوح شناختی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه روان شناسی عمومی واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی ساری، ایران

2 استادیار گروه روان شناسی واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن، ایران

3 استادیار گروه روان شناسی واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی ساری، ایران

10.30473/sc.2020.50609.2477

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سطوح مختلف اضطراب بر انتخاب شرایط انتظار دانشجویان زن مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری است. روش: برای این منظور 129 نفر با روش نمونه ­گیری تصادفی چند مرحله­ ای انتخاب و به لحاظ جنسیت، محدوده سنّی و میزان اضطراب و مقطع تحصیلی همسان شدند. از آزمون اضطراب رگه-حالت اسپیلبرگر قبل از وارد کردن متغیّر مستقل به منظور سنجش میزان اضطراب، جهت کنترل متغیّر مزاحم استفاده شد که تجزیه و تحلیل داده­ ها از طریق آزمون کروسکال-والیس، تفاوت معناداری را بین سه گروه نشان نداده است (مقیاس حالت:H= 0.562 ، df=2،  sig=0.755، 0.05=a و مقیاس رگه: H=0.990، df=2، sig=0.610، 0.05=a). ابزار به کار گرفته شده در این آزمایش یک بسته اجرا و سنجش بود که ابتدا بر اساس دستورالعمل اجرا، متغیر آزمایشی اعمال گردید. سرانجام داده­ها به روش آماری ناپارامتریک، آزمون فریدمن برای تجزیه و تحلیل واریانس دوطرفه از طریق رتبه­­بندی با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. یافته­ ها: نتایج نشان داد که سطوح مختلف اضطراب بر انتخاب شرایط انتظار تأثیر دارد. مقایسه متوسّط رتبه­ها نشان داده است که ترجیح انتخاب مشارکت­کنندگان به ترتیب «وضوح شناختی»، «مقایسه هیجانی»، «جماعت» و «تنها بودن» بوده است. نتیجه­ گیری: با توجه به فراوانی بالای وضوح شناختی می­توان نتیجه گرفت که کسب اطّلاعات تخصّصی از افراد خبره(=وضوح شناختی)، جهت سازگاری با موقعیتهای بحرانی مهم­تر از سایر متغیرهایی بوده است که تا به حال پژوهشگران بر آن تأکید داشته­ اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different levels of anxiety on the choice of waiting conditions(Being Alone, Crowd, Emotional Comparison, Cognitive Clarity)

نویسندگان [English]

  • zara rouhzadeh 1
  • hamid lotfi 2
  • Bahram Mirzaian 3
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study is to investigate the effect of different levels of anxiety on the selection of waiting conditions of female undergraduate students at the Islamic Azad University of Sari. Method: For this purpose, 129 subjects were selected through multistage random sampling method, then their homogeneity in terms of gender, age, level of anxiety, and educational level was assured. Before entering the independent variable to measure anxiety level, Spielberger's State- Trait Anxiety Inventory (STAI) was used to control the intrusive variable, which data analysis through the Kruskal-Wallis test showed no significant difference between the three groups (State scale: H = 0.562, df = 2, sig = 0.755, a= 0.05; and trait scale: H = 0.990, df = 2, sig = 0.610, a = 0.05). The instrument used in this research was a performance and measurement package that was applied according to the implementation instructions. Finally, the data were analyzed through nonparametric statistics of Fridman Two-Way Analysis of Variance by using SPSS software. Results: The results showed that different levels of anxiety had an impact on the choice of waiting conditions. Comparisons of average ranks has shown that participants preference for choice was 'cognitive clarity', 'emotional comparison', ‘crowd’ and 'being alone', respectively. Conclusion: Given the high frequency of cognitive clarity, it can be concluded that acquiring expert information (i.e., cognitive clarity) to adapt to critical situations has been more important than other variables that researchers have emphasized so far.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • Being Alone
  • Crowd
  • Emotional Comparison
  • Cognitive Clarity