نقش تئوری تبادل اجتماعی در پیش بینی ازدواج به وصال نرسیده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور. ایران.

2 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه. ایران.

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور. ایران.

10.30473/sc.2020.44845.2328

چکیده

مقدمه: با توجه به اینکه مسایل جنسی چند عاملی هستند و تا کنون از منظر روانشناسی اجتماعی به این موضوع کمتر پرداخته شده است، لذا این پژوهش به منظور بررسی نقش تئوری تبادل اجتماعی در پیش بینی ازدواج به وصال نرسیده صورت گرفت. روش: این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان مراجعه کننده به کلینیک های جنسی شهر تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 220 نفر از زنان واجد شرایط انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از ابزار زنانه چندوجهی اختلال دخول واژینال مولائی نژاد و همکاران (2014) و پرسشنامه تبادل اجتماعی لیمبن و همکاران (2011) به عنوان ابزار استفاده گردید. یافته‌ها: نتایج نشان داد، سبک های پیگیری (001/0p= و 244/0 r=)، فردگرایی (7/0p= و 289/0-r=) و منفعت طلبی (0001/0p= و 283/0- r=) رابطه مثبت معنی دار و سبک های انصاف (0001/0p= و 379/0 r=) و سرمایه گذاری افراطی (0001/0p= و 277/0 r=) رابطه منفی معنی دار با اختلال ازدواج به وصال نرسیده دارد. همچنین نتایج رگرسیون چندمتغیری نشان داد که تنها سبک انصاف 14 درصد از واریانس اختلال ازدواج به وصال نرسیده را پیش بینی می کند. نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه سبک های تبادل اجتماعی به خصوص سبک انصاف در اختلال ازدواج به وصال نرسیده موثر است، به کارگیری آموزش های مناسب در این زمینه می تواند در پایداری خانواده کمک کننده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Social Exchange Theory in Predicting Unconsummated Marriage

نویسندگان [English]

  • Majid Saffarinia 1
  • mahnaz Sharifian 2
  • susan alizadeh fard 3
1 Professor, Department of Psychology, Payame Noor University.
2 PHD student, Department of Psychology, Islamic Azad University, Saveh, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University.
چکیده [English]

Introduction: Given that sexual problem are multifactorial, and a few studies have been done from the point of view of social psychology, the aim of this research was to investigate the role of social exchange theory in predicting unconsummated marriage. Method: This descriptive study was correlational, and statistical population was composed of all women who referred to sexual clinics of Tehran city, among whom 220 women were selected through cluster sampling method as the study sample. The research tools included Multidimensional Vaginal Penetration Disorder Questionnaire (Molaie Nezhad, et al., 2014) and Social Exchange Styles Scale (Leybman et al., 2011). Results: The results showed that tracking style (r=0/244, p= 0/001), individualism (r=-0/283, p= 0/001), and benefit-seeking styles (r= -0/289, p= 0/001) had significant positive correlation, and fairness (r=0/277, p= 0/0001) and overinvestment (r=0/379, p= 0/0001) had significant negative relationship with unconsummated marriage disorder. Also, the results of multivariate regression showed that only the fairness style predicts 40% of the variance of unconsummated marriage disorder. Conclusion: Given that social exchange styles, especially the fairness style, are effective in the treatment of unconsummated marriage, appropriate training in this field can be helpful in family sustainability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social exchange theory
  • unconsummated marriage
  • fairness style