تأثیر آموزش شعر بر بازبینی حافظه کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام‌نور

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی کودکان استثنایی، دانشگاه تهران

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش شعر بر بازبینی حافظه کودکان می­باشد. روش: 24 نفر از دانش آموزان پسر پایه اول ابتدایی با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی چند مرحله­ای انتخاب شدند. طرح پژوهش حاضر، در چهارچوب طرح نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل می­ باشد. به این ترتیب 12 دانش­ آموز گروه آزمایشی، آموزش شعر را که براساس برنامۀ راهبرد آموزش خود پرسی چان و کله (1990) و رویکرد پردازش اطلاعات به درک مطلب دمبو(1994) طراحی شده بود، به مدت هشت جلسه 45 دقیقه ­ای دریافت کردند و از لیست کلمات جفتی به منظور سنجش بازبینی حافظه دانش آموزان استفاده شد. برای تحلیل داده از آزمون کوواریانس استفاده شد. یافته ­ها: نتایج نشان داد که میانگین خطای فراحافظه در دانش آموزانی که آموزش شعر دریافت کرده بودند کمتر از دانش آموزانی بود که این نوع آموزش را نداشتند. نتیجه­ گیری: دانش آموزانی که آموزش شعر دریافت کرده بودند بیشتر کلماتی که اطمینان به یادآوری آن داشتند را به یاد می­­ آوردند  در حالیکه دانش آموزانی که آموزش شعر دریافت نکرده بودند بیشتر کلماتی که اطمینان به یاد آوری آن داشتند را به یاد نمی ­آوردند، بنابراین بین حافظه واقعی و حافظه پیش بینی شده این دانش آموزان تفاوت مشاهده می­ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Verse Training on Monitoring Memory of Children

نویسندگان [English]

  • mohamad Bagher movahedi 1
  • Sehraneh Javadi Asaesh 2
1 Assistant Professor in Psychology, Payame Noor University
2 . M.A. in Special Education, Tehran University
چکیده [English]

Introduction: The aim of the present study was to investigate the effect of verse training on children`s monitoring memory. Method: Using multistage random sampling 24 male students from the first-grade were chosen. The research design was quasi-experimental using pretest - posttest and control group. Students of the experimental group received eight 45-minutes sessions of teaching verse, which was based on self-asking teaching strategy designed by Chan and Klee (1990) and Dembo information-processing approach (1994). In order to test the students’ memory a list of pairs of words was used. Data Analysis was done using covariance test. Findings: The results showed that the average error in students’ meta-memory who had received verse training was less than students who did not have this type of training. Conclusion: Students who received verse training mostly used the words they were sure they would remember; while students who had not received training in verse could not remember the words they were sure to remember. Therefore, a difference was observed between actual memory and predicted memory of these students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • monitoring memory
  • verse
  • meta-memory error
ـ کرک، س.ای. و گالاگر، ج.جی .(1382). آموزش وپرورش کودکان استثنایی. ترجمه مجتبی جوادیان. مشهد: آستان قدس رضوی.
ـ کیانوش، م. (1355). شعر کودک در ایران. انتشارات آگاه.
ـ نعمت اللهی، ف. (1389). ادیبات کودک و نوجوان. انتشارات مدرسه ـ یوسفی لویه، م. (1386). مقدمه­ای بر روان­شناسی حافظه. تهران: نشرزرباف اصل.
-Brewer, W.F. &  Sampaio, C. (2006). (Processes leading to confidence and  accuracy in sentence recognition: A metamemory approach). Memory, 14 (5), 540-552.
-Catoldo, M.G. & Cornaldi, C. (1998). (Self-Monitoring in poor and good reading comperhenders and their use of Strategy). British Journal of Developmental Psychology, 16(2),155-165.
-Censabella, S. & Noël, M.P. (2005). The Inhibition of  Exogenous Distracting Information in Children with Learning Disabilities. Journal Learn Disable, 38, 400.
-Hammill, D.D. & Bryant, B.R. (1998). Learning Disabilities Diagnostic Inventory, A Method To Help Identify Intrinisc Processing Disorders in Children and Adolescents. Texas: Austin Press.
-Hertzog, C.; Price, J. & Dunlosky, J. (in press). How is knowledge generated about memory encoding strategy effectiveness?.  Learning and Individual Differences. In an email from J. Dunlosky on 22 October 2008, The finding of the report were : http://dept.kent.edu/psychology/MClab/MainPages/Publication.html.
-Ijiri, L. & Kudzma, E.C. (2000). (Supporting Nursing Students With Learning Disabilities: A Metacognitive Approach). Journal of Professional Nursing, 116, 149-157.
-Kirk, M.; Filho, C. & Yuzawa, M. (2001). (The Effect of Social Influences and General Metacognitive Knowledge on Metamemory Judgments). Contemporary Educational Psychology, 26, 571-587.
-Meeks, J.T.; Hicks, J.L. & Marsh, R.L. (2006). (Metacognitive awareness of event-based prospective memory). Consciousness and Cognition, 16, 997-1004. 
-Nelson, T.; ViseÂa, M.; Lockla, K., & Schneider, W. (2000). (Developmental trends in children's memory monitoring Evidence from a judgment-of-learning task). Cognitive Development, 15, 115- 134.
-Schneider, W. (2008a). The Development of Metacognitive Knowledge in Children and Adolescents: Major Trends and Implications for Education. In an email from W. Schneidera 18 October 2008, The finding of the report were.
-Schneider, W. (2008b). Metacognition and Memory Development in Childhood and Adolescence. In an email from W. Schneidera 18 October 2008, The finding of the report were.
-Son, L.K. (2005). (Metacognitive Control: Children's Short-Term Versus Long-Term Study Strategies). The Journal of General Psychology,132 ( 4), 347-363.
-Smith, J.D.; Shields, W.E. & Washburn, D.A. (2003). (The comparative psychology of uncertainty monitoring and meta cognition). Behavioral and Brain Sciences, 26, 317-373.
-Torgesen, J. (1979). (Factors Related to Poor Performance on Memory Tasks in Reading Disabled Children). Learning Disability Quarterly, 2 (3), 17-23.