نویسنده = مهناز علی اکبری
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه نظریه ذهن در کودکان بد سرپرست و عادی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 146-156

علی اصغر کاکوجویباری؛ مهناز علی اکبری؛ طاهره قربانی