نویسنده = مجید صفاری نیا
تعداد مقالات: 3
1. نقش تئوری تبادل اجتماعی در پیش بینی ازدواج به وصال نرسیده

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 29-46

10.30473/sc.2020.44845.2328

مجید صفاری نیا؛ مهناز شریفیان؛ سوسن علیزاده فرد


3. اثر ‏میانجی همدلی، نشخوار فکری و خشم در رابطه بین خودشیفتگی و فقدان بخشش میان فردی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 143-154

مجید صفاری نیا؛ مهدی دهستانی؛ اعظم فطری