تأثیر آموزش خودکنترلی هیجانی بر کاهش پرخاشگری کلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکترا روانشناسی تربیتی / دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی دکترا روان شناسی تربیتی / دانشگاه تبریز

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر آموزش خودکنترلی هیجانی بر کاهش پرخاشگری کلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور بوکان انجام گرفته است. روش: جامعۀ آماری دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان بوکان می‏باشند بدین منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف از میان مراجعه‌کنندگانی که به مرکز مشاورۀ دانشگاه مراجعه کرده بودند، با توجه به ملاک‌های در نظر گرفته شده 40 نفر را انتخاب کرده و سپس به طریق واگذاری تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند (هر گروه 20 نفر). روش تحقیق در این مطالعه از نوع نیمه‏ آزمایشی با طرح پیش‏آزمون ـ پس‏آزمون با گروه گواه همراه با مرحلۀ پیگیری بود. روش مداخله این برنامه آموزش‏ خودکنترلی هیجانی بر اساس الگویی برگرفته از منابع لیاهی، تیرچ و ناپولیتانو[1] (2012)، موتابی و فتی (1386) و ناصری (1386) بود که در 10 جلسه‏60 دقیقه‏ای سازمان‌دهی و در مدت 5 هفتۀ متوالی به دانشجویان گروه آزمایش ارائه گردید، درحالی‏که گروه گواه هیچ مداخله‏ای دریافت نکردند. یافته­ها: داده‏های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس در سطح 05/0>­­ p برای گروه آزمایش نشان داد که آموزش خودکنترلی هیجانی توانسته است به‏عنوان مداخله‏ای مؤثر موجب کاهش پرخاشگری کلامی دانشجویان هم در مرحله آزمایش و هم در مرحله پیگیری شود. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش اثربخشی آموزش خودکنترلی هیجانی را بر کاهش پرخاشگری کلامی دانشجویان نشان داد؛ بنابراین یافته‌های این پژوهش مداخلات مبتنی بر آموزش تکنیک‌های خودکنترلی هیجانی را در جهت کاهش پرخاشگری کلامی دانشجویان  پیشنهاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Emotional Self- control Training on the Reduction of Verbal Aggression of Payame Noor University Students

نویسندگان [English]

  • Taher Mahbobi 1
  • Hossin salimi 2
  • seyed Adnan Hossini 3
1 Assictant Professor in Department of Psychology, Payame Noor University
2 Phd student of educational psychology, Payame Noor University
3 Phd student of educational psychology, Tabriz University
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to determine the effect of Emotional self-control training on the reduction of verbal aggression of Boukan Payame Noor university male Students. Method: For this purpose, 40 students who had referred to the advisory center of the university were randomly selected as the sample group. The sample group was randomly divided into two groups of experimental and control. The study was a quasi experimental research with a control group as well as pre-test and post-tests. The training was administered to the experimental group for 10 sessions of 60 minutes for two weeks (5 sessions per week); however, the control group did not receive any training. Using SPSS software, the data were analyzed with Covariance Analysis to determinate the effect of Emotional self-control training. Results: The results of Analysis of Covariance (p 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Self- control Training
  • Verbal Aggression
ـ اشرفی؛ س.؛ حدادی، م.؛ نشیبا، ن.ب.؛ قاسم زاده، ع.ر (1393). «اثر بخش آموزش خودآگاهی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی و پرخاشگری دانش‌آموزان». مجله علمی پژوهشی توسعه‌ آموزش جندی‌شاپور، 5 (1)، 51-45.
ـ تاجیک زاده، ف.؛ صادقی، ر (1392). «بررسی سبک‌های کنترل هیجانی پیش‌بینی در پرخاشگری دانشجویان دختر». فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه، 4 (4)، 113-97.
ـ رز مجوئی، م.؛ شهیم، س.؛ سلمانی خانکهدانی، ل (1392). «رابطه رشد زبان با پرخاشگری جسمانی در کودکان کم‌توان ذهنی آموزش پذیر» پژوهش در علوم توان‌بخشی، 9 (6)، 1100-1109.
ـ گلمن، د (1995). هوش هیجانی: خودآگاهی هیجانی، خویشتن‌داری، همدلی و یاری به دیگران. ترجمه نسرین پارسا (1386). تهران: انتشارات رشد.
 ـ گنجه، س.ع.ر.; دهستانی، م. و زاده محمدی، ع (1392). «مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های حل مسئله و هوش هیجانی در کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دبیرستانی». دانش و پژوهش در روان­شناسی کاربردی، سال چهاردهم، شماره 2، 38-50.
ـ محمدی، م.; فرنام، ر. و محبوبی، پ (1390). «رابطه بین سبک‌های دلبستگی و دشواری در تنظیم هیجانی با رضایت زناشویی در معلمان جزیره کیش». فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، سال دوم، شماره هفتم، بهار 90، 9-20.
ـ ملکی، ص.; فلاحی خشکناب، م.; ره گوی، ا. و رهگذر، م (1390). «بررسی تأثیر آموزش گروهی مهارت کنترل خشم بر پرخاشگری دانش‏آموزان پسر 12-15 سال». نشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران (نشریه پرستاری ایران)، دوره 26، شماره 69، 26-35.
ـ موتابی، ف. ; فتی، ل. و همکاران (1386). آموزش مهارت‌های زندگی «مدیریت استرس و مقابله‌های سازگارانه» - دفتر امور زنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی
ـ ناصری، ح (1386). مهارت‌های زندگی ویژۀ دانشجویان. تهران: معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.
- Buckholdt, K.E.; Parra, G.R. & Jobe-Shields, L. (2009). “Emotion regulation as amediator of the relation between emotion socialization and deliberate self-harm”. The American Journal of Orthopsychiatry, 79(4), 482–490.
- Butler, E.A.; Egloff, B.; Wilhelm, F.H.; Smith, N.C.; Erickson, E.A. & Gross, J.J. (2003). Chambers, R.; Gullone, E. & Allen, N.B. (2009). “Mindful Emotion Regulation: on Integrative Review”. Clinical Psychology Review, 29, 560- 572.
- Cisler, J.M.; Olatunji, B.O.; Feldner, M.T. & Forsyth, J.P. (2010). “Emotion regulation and the anxiety disorders: An integrative review”. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 32(1), 68–82.
- Cole, P.M. (1994). “The development of emotion regulation and dysregulation: A clinical perspective”. Monographs of the Society for Research in Child Development, 59(2/3), 73–100.
- Esmaeili, L.; Aghaei, A.; Abedi, M.R.; Esmaeili, M. & Aghaei, M. (2012). “The efficacy of emotional regulation on the aggression of epileptic girls (14-18) in Isfahan”. Procedia-Social and Behavioral Sciences46, 2183-2187.
- Felipe, M.T.; García, S.D.O.; Babarro, J.M. & Arias, R.M. (2011). “Social Characteristics in bullying Typology: Digging deeper into description of bully-victim”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29, 869-878.
- Fosca, G.M. (2008). Beyond the Parent-child Dyad: Testing Family SystemsInfluences on Children,s Emotion Regulation, Doctoral Dissertation of Philosophy, Marquette University, Milwauke, Wiscansin.
- Gardner, F.L. & Moore, Z.E. (2008). “Understanding clinical anger and violence the anger avoidance model”. Behavior Modification, 32(6), 897–912.
- Gratz, K.L.; Rosenthal, M.Z.; Tull, M.T.; Lejuez, C.W. & Gunderson, J.G. (2006). “Anexperimental investigation of emotion dysregulation in borderline personality disorder”. Journal of Abnormal Psychology, 115(4), 850–855.
- Greenberg, L.S.; Elliott, R. & Pos, A.E. (2007). Emotion-focused therapy: An overview.
 - Heppner, W.L.; Kernis, M.H.; Lakey, C.E.; Campbell, W.K.; Goldman, B.M.; Davis, P.J. et. al. (2008). “Mindfulness as a means of reducing aggressive behavior: Dispositional and situational evidence”. Aggressive Behavior, 34(5), 486–496.
- Hwang, J. (2006). A processing model of emotion regulation: insights from the attachment system. Doctoral dissertation, College of Arts and Sciences, Georgia State University.
- Kowalski, R.M. & Limber, S.P. (2013). “Psychological, physical, and academic correlates of cyberbullying and traditional bullying”. Journal of Adolescent Health, 53(1), S13-S20.
- Kun, B. & Demetrovics, Z. (2010). “Emotional intelligence and addictions: A systematic review”. Substance Use & Misuse, 45(7–8), 1131–1160.
- Leahy, Robert L.; Dennis D. Tirch, and Lisa A. Napolitano. (2012). Emotion regulation in psychotherapy: A practitioner's guide. New York: Guilford press.
- Lomas, J.; Stough, C.; Hansen, K. & Downey, L.A. (2012). “Brief report: Emotional intelligence, victimisation and bullying in adolescents”. Journal of adolescence35(1), 207-211.
- Norstrom, T. & Pape, H. (2010). “Alcohol, suppressed anger and violence”. Addiction, 105(9), 1580–1586.
- Miles, S.R.; Tharp, A.T.; Stanford, M.; Sharp, C.; Menefee, D. & Kent, T.A. (2015). “Emotion dysregulation mediates the relationship between traumatic exposure and aggression in healthy young women”. Personality and Individual Differences, 76, 222-227.
- Orpinas, P. & Horne, A. M. (2006). Bullying Prevention: Creating a Positive School Climate and Developing Social Competence. American Psychological Association.
 - Roberton, T.; Daffern, M. & Bucks, R.S. (2014). “Maladaptive emotion regulation and aggression in adult offenders”. Psychology, Crime and Law, 20, 933–954.
- Rothon, C.; Head, J.; Klineberg, E. & Stansfeld, S. (2011). “Can social support protect bullied adolescents from adverse outcomes? A prospective study on the effects of bullying on the educational achievement and mental health of adolescents at secondary schools in East London”. Journal of Adolescence, 34(3), 579-588.
- Sanchez-Martin, J.R.; Azurmendi, A.; Pascual-Sagastizabal, E.; Cardas, J.; Braza, F.; Braza, P. et. al. (2011). “Androgen levels and anger and impulsivity measures as predictors of physical, verbal and indirect aggression in boys and girls”. Psychoneuroendocrinology, 36(5), 750–760.
- Singh, N.N.; Lancioni, G.E.; Winton, A.S.W.; Adkins, A.D., Wahler, R.G.; Sabaawi, M. et. al. (2007). “Individuals with mental illness can control their aggressive behavior through mindfulness training”. Behavior Modification, 31(3), 313–328.
- Stan, C. & Beldean, I.G. (2014). “The Development of Social and Emotional Skills of Students-ways to Reduce the Frequency of Bullying-type Events. Experimental Results”. Procedia-Social and Behavioral Sciences114, 735-743.
- Scott, L.N.; Stepp, S.D. & Pilkonis, P.A. (2014). “Prospective associations between features of borderline personality disorder, emotion dysregulation, and aggression”. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 5, 278–288.
- Sullivan, T.N.; Helms, S.W.; Kliewer, W. & Goodman, K.L. (2010). “Associations between sadness and anger regulation coping, emotional expression, and physical and relational aggression among urban adolescents”. Social Development, 19(1), 30–51.
- Suter, M.; Pihet, S.; de Ridder, J.; Zimmermann, G. & Stephan, P. (2014). “Implicit attitudes and self-concepts towards transgression and aggression: Differences between male community and offender adolescents, and associations with psychopathic traits”. Journal of adolescence, 37(5), 669-680.
- Tager, D.; Good, G.E. & Brammer, S. (2010). “Walking over 'em”: An exploration of relations between emotion dysregulation, masculine norms, and intimate partner abuse in a clinical sample of men”. Psychology of Men & Masculinity, 11(3), 233–239.
- Tull, M.T.; Medaglia, E. & Roemer, L. (2005). “An investigation of the construct validity of the 20-item Toronto Alexithymia Scale through the use of a verbalization task”. Journal of Psychosomatic Research, 59(2), 77–84.
- Wang, J.; Iannotti, R.J.; Luk, J.W.;  Nansel, T.R. (2010). “Co-occurrence of victimization and five subtypes of bullying: Physical, verbal, social exclusion, spreading rumors and cyber”. J Pediatric Psychol; 35(10):1103–1112.
- Wiliams, T.; Boyd, J.; Cascardi, M. & Poythress, N. (1996). “Factor structure and convergent validity of the aggression Questionnaire in an offender population”. Psychological Assessment, 8: 398-403
- Wilkowski, B.M. & Robinson, M.D. (2008). “Clear heads are cool heads: Emotional clarity and the down-regulation of antisocial affect”. Cognition and Emotion, 22(2), 308–326.