اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر بهبود عملکرد توجه پیوسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار انیستیتو مطالعات علوم شناختی تهران

2 دانشجوی دکتری علوم اعصاب شناختی دانشگاه تبریز

چکیده

مقدمه: رسیدن به عملکرد بهینه توجه از مهم‌ترین اهداف دانشجویان است. این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر ارتقای توجه پیوسته انجام شد. روش: این پژوهش، به‌صورت نیمه تجربی بوده و در آن از پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه پلاسیبو استفاده شد. روش نمونه‌گیری به‌صورت در دسترس است. نمونه شامل 30 دانشجوی ورزشکار شهر تبریز بود. 15 نفر برای گروه آزمایش و 15 نفر برای گروه پلاسیبو به‌صورت جایگزینی تصادفی انتخاب شدند. آموزش نوروفیدبک طی 20 جلسه، هر هفته سه جلسه اجرا شد. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: تحلیل داده‌ها نشان داد که بین میانگین نمره‌های پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و پلاسیبو تفاوت معنی‌داری وجود داشت، به نحوی که آموزش نوروفیدبک باعث بهبود توجه مستمر در افراد شده است. به نحوی که بین دو گروه در نتیجه کل [73/19F=، 001/0< P]، زمان آزمایش [14/11F=، 003/0 P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Neurofeedback Training on the Improvement of Continuous Attention

نویسندگان [English]

  • Mohsen Oftadeh Hall 1
  • yazdan movahedi 2
1 Assistant professor of institute for cognitive science studies, tehran
2 Ph.D. Student of Cognitive Neuroscience, Tabriz University
چکیده [English]

Introduction: Achieving the optimal performance of improved attention is among the most important goals of students. This study was conducted to investigate the effectiveness of neurofeedback training on the improvement of Continuous Attention. Method: The method was quasi- experimental and had pre-post tests as well as control and experimental groups. The sample consisted of 30 student athletes in Tabriz. The 15 participants of the experimental and control groups were selected randomly. The experimental group took Neurofeedback training for 20 sessions, 3 sessions per week. Results: Data were analyzed using analysis of covariance. The results showed that the difference in mean score of the experimantal and control groups was significant (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neurofeedback
  • Continuous Attention
  • cognition
  • athletes
ـ نصرت‌آبادی، م (1386). «کاربرد تحلیل امواج کمی مغز در تشخیص و نوروفیدبک در درمان اختلال ADHD؛ یک مطالعه آزمایشی». پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی.
ـ هادیان فرد، ح.؛ نجاریان، ب.؛ شکر کن، ح. و مهرابی زاده هنرمند، م (1380). «تهیه و ساخت فرم فارسی آزمون عملکرد پیوسته». مجله روان­شناسی، 4(4)، 404ـ388.
ـ یعقوبی، ح.؛ جزایری، ع.؛ خوشابی، ک.؛ دولتشاهی، ب. و نیکنام، ز (1387). «مقایسه اثربخشی نوروفیدبک، ریتالین و درمان ترکیبی در کاهش علایم کودکان مبتلا به ADHD ». دانشور رفتار، 15 (31)، 84-71.
- Arani, F. D.; Rostami, R. & Nostratabadi, M. (2010). “Effectiveness of neurofeedback training as a treatment for opioid-dependent patients”. Clinical  EEG and neuroscience; 41(3):170-177.
- Baek, H. (2004). Cyber Psychology & Behavior. In Young, K. & Sun I, K. (2004). “Neurofeedback Training with Virtual Reality for Inattention and Impulsiveness”. 7(5): 519-526.
- Barkley, R. A. (1997). “Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: Constructing a unifying theory of ADHD”. Psychological Bulletin, 121, 6594.
- Bashardoost tajalli, F. & Zandi. Z (2010). “Creativity comparison between students who studied life skills courses and those who didn’t”. Procedia social and Behavioral sciences 5. 1390-1395.
- Beauregard, M. & L’evesque, J. (2006). “Functional magnetic resonance Investigation of effects of neurofeedback training on the neural bases of selective attention & response inhibition in children with ADHD”. Published online: 22 March 2006.
- Collura T. (2003). “A Neurofeedback Approach to Improving at Golf and Other Sports”. www.brain.com /genera linfo/golfneuro.htm.
- Dreshler, R.; Straub, M.; Doehnert, M.; Heinrich, H.; Christophsteinhausen, H. & Brandies, D. (2007). “Controlled evaluation of a neurofeedback training of slow cortical potentials in children with  ADHD”. Behavioral and Functions, 7, 3:35.
- Hahn, B.; Wolkenberg, F. A.; Ross, T. J.; Myers, C. S.; Heishman, S. J.; Stein, D. J.; Kurup, P. K. & Stein, E. A. (2008). “Divided versus selective attention: Evidence for common processing mechanisms”. Brain Research, 1215, 137-146.
- Hammond, D. C. (2007). “What is neurofeedback?” Journal of neurotherapy.; 10(4):25-36.
- Hammond, D. C. (2006) “What is neurofeedback?” Journal of neurotherapy. 10(4). 25-36.
- Leins, U.; Gabriella, G.; Hinterberger, T.; Klinger, C.; Rumpf, N. & Strehl, U. (2007). “Neurofeedback for children with ADHD: A comparison of SCP and theta/beta protocols”. Journal of Applied Psychophysiological Biofeedback, 32, 73˚88.
- Magill, R. (1993). Motor learning: Concepts and applications (4th ed). Madison, WI: Brown.
- Mahmoud Radi, S. (2006). Motivation, Problem- solving skills and perception of adherence to diet regimen in cardiac rehabilitation patients. submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy. Case western reserve university Frances Payne Bolton school of nursing
- Nazari, M.A. (2012). “EEG findings in ADHD and the application of EEG biofeedback in treatment of ADHD. In: Norvilitis JM, ed. Current directions in ADHD and its treatment”. Rijeka, Croatia: InTech:270-289.
- Penner, I. K. & Kappos , L. (2006) . “Retraining attention in MS” . Journal of the Neurological Sciences , 245, 147-151.
- Posner, M. I. (1995). Attention in cognitive neuroscience: An over view. In M. Gazzaniga (Ed). The cognitive neurosciences (PP.615-624). Cambrige, MA: MIT press.
 - Posner, M. I. & Digrrolamo. G. J. (1997). Conflict, target detection and cognitive control. In R.
- Posner, M. I. & Raichle, M. E. (1994). Images of mind. New York: Freeman.
- Salman Mahini, M. (2010). Efficacy of Neurofeedback Training on Sports Performance National Team players. (Master's dissertation_ .Tehran University.
- Schenk, S.; Lamm, K.; Gundel, H. & Ladwig, K. H. (2005). “Neurofeedback-based EEG alpha and EEG beta training”. Effectiveness in patients with chronically decompensated tinnitus. Hno. 53(1):29-37.
- Seidman, L. J. (2006). “Neuropsychological functioning in people with ADHD across the lifespan”. Clinical Psychology Review. 26, 466–485.
- Sternberg, R. (2006). Cognitive psychology. Translated by Seyyed Kamal, Kharrazi. E., Hegazy. (2010).Tehran:Samt.
- Thompson, M. & Thompson L. (2003). The neurofeedback book: an introduction to basic concepts in applied psychophysiology. Illustrated. Wheat Ridge, CO: AssocApp Psychophysiol Biofeedback; p. 45-60.
- Weitzman, E. A. & Weitzman. P.A. (2000). “Problem solving and decision making in conflict resolution the handbook of conflict resolution, theory and practice san Francisco”. Jossey-bas publishers. Pp. 185-209.