دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-168 (بهار و تابستان 1395) 

مقاله پژوهشی

1. اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر بهبود عملکرد توجه پیوسته

صفحه 9-19

محسن افتاده حال؛ یزدان موحدی


2. تدوین و اعتباریابی مقیاس دیدگاه گیری اجتماعی در دانشجویان

صفحه 20-34

حسین محققی؛ محمدرضا ذوقی پایدار؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ مسیب یارمحمدی واصل؛ سروه محمدزاده


4. مقایسه کارکردهای اجرایی و حافظه دانش آموزان دوزبانه و یک زبانه

صفحه 52-67

مونا گلستانی فرد؛ منصوره نیکوگفتار؛ حسن شمس اسفندآباد