دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، پاییز و زمستان 1395 (پاییز و زمستان 1395) 
8. شناخت اجتماعی و رضایت از تحصیل: نقش واسطه ای هیجانات پیشرفت

صفحه 136-154

محمدباقر ریحانی؛ سامان کمری؛ رقیه زارعی؛ وحید نجاتی


9. پیش‌بینی سبک‌های تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان با استفاده از سیستم‌های فعال‌سازی و بازداری رفتاری مغزی

صفحه 155-167

علی اصغر عیوضی حشمت؛ محمد محمودی میمند؛ محمد مهدی پرهیزکار؛ علیرضا آقایوسفی


10. پیش‌بینی تحریف های شناختی بر اساس باورهای غیرمنطقی و همجوشی شناختی

صفحه 168-180

محمد الوندی سرابی؛ حسین زارع؛ احمد علیپور؛ نصراله عرفانی