تأثیر مداخله های شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر احساس تنهایی و کمرویی دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف تأثیر مداخله­های شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی(MBCT) بر احساس تنهایی و کمرویی دانشجویان انجام شده است. روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با طرح پیش­آزمون ـ پس­آزمون با گروه کنترل بوده است. با استفاده از پرسشنامه احساس تنهایی راسل و همکاران و پرسشنامه کمرویی استنفورد، 30 نفر از دانشجویان دختر که از احساس تنهایی و کمرویی بالایی برخوردار بودند، به‌طور تصادفی ساده انتخاب و به‌طور داوطلبانه در دو گروه آزمایشی و کنترل (15 نفر در هر گروه) جایگزین شدند. گروه آزمایشی 8 جلسه MBCT را به‌طور گروهی بر اساس بسته آموزشی سگال و همکاران (2002) دریافت نمودند و گروه کنترل مداخله­ای در این زمینه دریافت نکرد. پس از اجرای MBCT، مجدداً احساس تنهایی و کمرویی دانشجویان هر دو گروه مورد اندازه­گیری قرار گرفت. یافته ­ها: از تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکوا) برای تجزیه و تحلیل داد­ه­ها استفاده شد. F محاسبه شده برای فرضیه اصلی (11/18) و برای هر یک از متغیرهابه‌طور جداگانه، تفاوت معناداری را در رابطه با متغیرهای مورد مطالعه در هر دو گروه نشان داد (001/0>P). نتیجه­ گیری: این پژوهش در همگرایی با نتایج تحقیقات مشابه بیان می­دارد، MBCT در کاهش احساس تنهایی و کمرویی دانشجویان دختر نقش مؤثری داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The influence of mindfulness-based cognitive therapies on loneliness feeling and shyness of students

نویسنده [English]

  • Morteza Tarkhan
Associate Professor, Department of Psychology, Payame Noor University
چکیده [English]

Aim: This study aimed at investigating the effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapies (MBCT) on loneliness feeling and shyness of students. Method: The research method was quasi experimental with pretest-posttest design and control group. Data was collected using Rasell et al Loneliness Questionnaire and Stanford Shyness Questionnaire. A total number of 30 female students with high loneliness feeling and shyness were randomly selected and assigned to experimental and control group (15 students in each group). The experimental group received 8 sessions of MBCT based on Segal and et al's (2002) instruction package; however, the control group did not receive any intervention. After the MBCT execution, loneliness feeling and shyness of the control and experimental group students were measured again. Data were analyzed using Multivariate Covariance Analysis (MANCOVA). Results: Calculated F for original hypotheses (18/11) and all the separate variables showed significant differences in both groups (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness-based cognitive therapies
  • loneliness feeling
  • shyness
- اسدنیا، س.؛ سپهریان، آ.؛ سعادتمند، س. و همکاران (1392). «بررسی اثربخشی آموزش گروهی جرأت­ورزی بر کاهش علایم اختلال اضطراب اجتماعی و بهبود کمرویی». مجله پزشکی ارومیه، 24(9)، ص681-673.

- بیرامی، م.؛موحدی، ی. و علیزاده گورادل، ج. (1394). «اثربخشی درمان ذهن­آگاهی مبنی بر شناخت درکاهش اضطراب اجتماعی و نگرش­های ناکارآمد نوجوانان». دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی شناخت اجتماعی. سال چهارم، شماره1(پیاپی7)، بهار و تابستان، ص52-41.
- علی­آبادی، ر(1392). «بررسی رابطه بین  مؤلفه­های شخصیتی و احساس تنهایی با کیفیت زندگی در زنان زندانی شهرستان سبزوار». پایان­نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن.

- میلانی، م.؛ اللهیاری، ع.ع.؛ آزاد فلاح، پ. و همکاران (1392). مقایسه اثربخشی درمان    ذهن­آکاهی مبتنی بر شناخت و درمان شناختی-رفتاری بر نشانه­های باقیمانده مبتلایان به افسردگی اساسی عودکننده. مجله علوم رفتاری، دوره7، شماره2، تابستان، ص166-159.

-Ajmal, M.; Butt, M.; Moosa, S. & Rahman, F. (2011). “Effects of shyness on the self-esteem of 9th grade female students”. International Journal of Business and Social Science. 12: 150-156.

- Barnhofer, T.; Crane, C.; Hargus, E.; Amarasinghe, M.; Winder, R. &Williams, J, M. (2009). “Mindfulness-based cognitive therapy as a treatment for chronic depression: A preliminary study”. Behaviour research and therapy. 47(5): 366-73.

- Besser, A.; Flett, G, L. & Davis, R, A.(2003). “Self-criticism, dependency, silencing the self, and lonliness: A test of a meditational model”.Personality and Individual Differences, 35(8): 173-175.

- Bohlmeijer, E.; Prenger, R.; Teal, E. &Cuijpers, P. (2010). “The effects of mindfulness-based stress reduction therapy on mental health of adults with a chronic medical disease: A meta-analysis”. Journal of Psychosomatic Research. 36(68): 539-544.

- Brown, K. & Ryan, R.(2003). The benefits of being present: Mindfulness and its role in psychological well-being. Journal of personality and Social Psychology. 84: 822-848.

-Cheek, J. M. & Buss, A, H. (2006). “Shyness and sociability”. Journal of Personality and Social Psychology. 4(18): 330-339.

- Crane, C.; Barnhofer, T.; Duggan, D, S.; Hepburn, S.; Fennell, M. V. &Williams, J. M. G.(2008). “Mindfulness-based cognitive therapy and self-discrepancy in recovered depressed patients with a history of depression and suicidality”. Cognitive Therapy and Research. 32(6): 775-87.

- Crane, C. &Williams, J. M. (2010). “Factors associated with attrition from mindfulness-based cognitive therapy therapy in patients with a history of suicidal depression”. Mindfulness (N Y)1:10-20.

- Dill, J. C. & Anderson, C. A.(1999). Loneliness, shyness and depression. The etiology and interrelationships of everyday problems in living. In T. E Joiner & J. C. Coyne (Eds.), the interactional nature of depression: Advances in interpersonal approaches (pp. 3-125). Washington DC: American Psychological Association.

- Diodona, F. (2009). Hand book of mindfulness. New York: Willy Press: 36-65.

- Elhageen, A. A. M. (2004). Effect of interaction between parental treatment styles and peer relations in classroom on the feelings of loneliness among Deaf Children in egyptianschools. Doctoralthesis. Eberhard – Karls-university.

- Fredrickson, M, J. (2012). “Positive emotions & emotional well-being and mindfulness”. Psychological Science. 17: 177-185.

- Geschwind, N.; peeters, F.; Huibers, M., van, Os. J. & Wichers, M. (2012). “Efficacy of mindfulness-based cognitive therapy in relation to prior history of depression: randomized controlled trial”. British Journal of Psychiatry. 201(4): 320-5.

- Goossens, L.; Lasgaard, M.; Luyckx, K.; Vanhalst, J.; Mathias, P. & Masy, E.(2009). “Loneliness and solitude in adolescence: A confirmatory factor analysis of alternative models”. Journal of Personality and Individual Differences. 47: 890-894.

- Harrington, N. & Pickles, C.(2009). “Mindfulness and cognitive behavioral therapy: Are they compatible concepts”. Journal of Cognitive Psychotherapy. 23: 315-323.

- Khoury, B.; Lecomte, T.; Fortin, G.; Mass, M.; Therin, P.; Bouchard, V. & Hofmann, S. G. (2013). “Mindfulness-based therapy: Acomprehensive meta-analysis”. Clinical Psychology Review: 33: 763-771.

- Kingstone, B. & Kenny, A. (2014). “The effects of mindfulness-based cognitive therapy for treatment shyness and eithdrawal at high school students”. Journal of Consultant Clinical Psychology. 17(2): 177-185.

- Koydemir, S. & Demir, A. (2008). “Shyness and cognitions: An examination of Turkish University students”. The Journal of Psychology. 142(6): 633-644.

- Kuyken, W.; Byford, S.; Taylor, R. S. & et al. (2008). “Mindfulness-based cognitive therapy to prevent relapse in recurrent depression”. Journal of Consult Clin Psychol. 76: 966-78.

- Lovas, D. A.&Barsky, A .J .(2010). Mindfulness-based cognitive therapy for hypochondriasis, or severe health anxiety: A pilot study. Journal of Anxiety Disorder. 24: 931-5.

- Marchand, W, R. (2012). Mindfulness-based stress reduction, mindfulness-based cognitive therapy, and Zen meditation for depression, anxiety, pain, and psychological distress. Journal of Psychiatry Practice. 18(4): 233-52.

- Moon, SH. (2009). Relationship of peer relationships, perceived parental rearing attitudes, self-reported attachment security, to loneliness in upper elementary school-age children. Journal of KoreanAcadic Nursing, 39(3): 401-8.

- Ramel, W. Goldin, P, R. Carmona, P, E. McQuaid, J, R. (2004). The effects of mindfulness meditation on cognitive processes and affect in patients with past depression. CognitiveTherapy and Research. 28(4): 433-55

- Robin, B. Junkin, M. (2014). The effect of mindfulness cognitive therapy on self-esteem and loneliness for depressed adults. Journal of Affective Disorder. 114(5): 251-262.

- Rotenberg, K, J. Makdonald, K. Keltie, K. Jing, V. & Emily, F. (2004). The relationship between loneliness and interpersonal trust during childhood. Journal of Genetic Psychology, 6: 16-20.

- Rubin, K, H. Coplan, R, J. (2010). The development of shyness and social withdrawal publications.366 pp. (ED512326).

- Segal, Z, V. Williams, J, M, G. & Teasdale, J, D. (2002). Mindfulness-based cognitive therapy for depression. New York: Guilford.

- Stoeckli, G. (2010). The role of individual and social factors in classroom loneliness.The Journal of Educational Research, 103: 28-39.

- Weber, B. Jermann, F. Gex-Fabry, M, et al. (2010). Mindfulness-based cognitive therapy for bipolar disorder: A feasibility trial. Europian Psychiatry. 25: 334-7.

- William, R, M. (2012). Mindfulness-based stress reduction, mindfulness-based cognitive therapy, and Zen meditation  for depression, anxiety, pain, and psychological distress. Journal of Psychiatric Practice. 15(4): 232-250.

- Zimbardo, P, G. (1977). Shyness: What it is what to do about it? Reading, MA: Perseue Press