مقایسه نظریه ذهن، مفهوم خدا و مفهوم میهن در بین کودکان دارای سبک‌های فرزندپروری متفاوت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی دانشگاه ارومیه

2 دانشیار گروه روان‌شناسی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه

چکیده

مقدمه: هدف از مطالعه حاضر مقایسه نظریه ذهن، مفهوم خدا، مفهوم میهن در بین کودکان برخوردار از سبک‌های فرزندپروری متفاوت در کودکان مهدکودک و پیش‌دبستانی بود. روش: طرح این پژوهش از نوع پس‌رویدادی است. جامعه آماری شامل کودکان مهدکودک و پیش‌دبستانی شهر تهران است. از این جامعه 51 کودک 5/3-6 ساله به عنوان نمونه مورد مطالعه به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. کودکان بر اساس شیوه فرزندپروری در سه گروه مستبدانه، مقتدرانه و سهل‌گیرانه - قرار گرفتند. از هرکدام از شرکت‌کننده‌ها آزمون نظریه ذهن از طریق آزمون بازی و آزمون تصور از خدا از طریق نقاشی و توصیف از خدا و مفهوم شناختی میهن از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته مفهوم میهن سنجیده شدند. یافته ­ها: یافته‌های به دست آمده از اجرای آزمون‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی از جمله آزمون کروسکال ـ والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تعداد کودکان دست‌یافته به نظریه ذهن در خانواده‌های با سبک فرزندپروری مقتدرانه بیشتر از همتایان خود در سایر خانواده‌ها است. در مقایسه سه گروه مشخص شد که تصور مهربانانه از خدا در گروه فرزندپروری مستبدانه از دو گروه دیگر پایین‌تر است. نتیجه­ گیری: در نهایت، ارتباطی بین مفهوم میهن و شیوه‌های فرزندپروری وجود نداشت. نتیجه گیری: بنابراین، می توان گفت سبک فرزندی مقتدرانه در شکل‌گیری نظریه ذهن و تصور مهربانانه از خدا تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison between Theory of Mind, the Concept of God, and Homeland among Children with Different Parenting Styles

نویسندگان [English]

  • Mercedeh Norouzi 1
  • Firoozeh Sepehrian Azar 2
1 Ph.D student in General Psychology at Urmia university
2 AssociateProfessor, in Psychology in Urmia University
چکیده [English]

 Introduction: The aim of this study was to compare the Theory of Mind, the Concept of God, and the Concept of homeland among nursery and preschool children with different parenting styles. Method: This research was a post-event descriptive study. The statistical population included kindergarten and pre-school children in Tehran. The 51 children, who were between 3.5 to 6 years old, were selected by convenience sampling. Then they were classified into three groups based on their parenting styles: authoritarian, authoritative and permissive. Theory of mind was measured by games for all the participants; God's image was measured through drawings and descriptions of God, and the cognitive concept of homeland through semi-structured interviews. Data were analyzed using descriptive and inferential statistical tests such as Kruskal-Wallis test. Results: The results showed that the number of children who achieved the theory of mind in families with authoritative parenting style was more than their counterparts in other families. The results also indicated that the kind image of God in children with authoritarian parenting is lower than the other two groups. Finally, there was no significant relationship between the concept of homeland and methods of parenting. Conclusion:  Based on the results, we can say that authoritative parenting style influences the formation of the theory of mind and the kind image of God.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parenting Style
  • Theory of Mind
  • Image of God
  • Cognitive concept of homeland
ـ اسفندیاری، غ (1374). «بررسی و مقایسه شیوه­های فرزندپروری مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار و تأثیر آموزش مادران بر اختلالات رفتاری فرزندان». پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد، انستیتو روان‌پزشکی ایران، دانشگاه ایران.
ـ اسلامی چهرازی، ز.، قربانی، م.، آقایی، ا (1392). «رابطه بین شیوه‌های فرزندپروری با نظریه ذهن در دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی». دو فصلنامه علمی پژوهشی شناخت اجتماعی. 2(3) 43-34.

ـ برک، ل (1388). روان‌شناسی رشد. ترجمه سید محمدی. (2001). تهران: نشر ارسباران. ص 483 -480.

ـ رزازی فر، ا و الک، ی (1379). «جامعه‌شناسی هویت ملی در ایران با تأکید بر رابطه میان هویت ملی و ابعاد آن». فصلنامه مطالعات ملی. 2(5)،132-101.

ـ ماسن، پ.؛ کیگان، ج.؛ هوستون، آ و کانجر (1389). رشد شخصیت کودک. ترجمه مهشید یاسایی. تهران: نشر مرکز.

ـ‌ محسنی، نیکچهره. (1389). نظریه‌ها در روان‌شناسی رشد: شناخت، شناخت اجتماعی، شناخت و عواطف. تهران. نشر فراین.540-570.

- Alizadeh, S. h. (2011). “Relationship between Parenting Style and Children’s Behavior Problems. Department of Human Development & Family Studies”. Journal of Asian Social Science, 12:195-200.

- Baron-Cohen, S. (2000). “Theory mind and autism: A fifteen year review. In theory of mind”. Journal of Child Development, 72: 1032–53

- Baumrind, D. (1991). Parenting Styles and Adolescent development. New York: garland Publishing.

- Benson, P. & Spilka, B. (1973). “God image as a function of self-esteem and locus of control”. Journal for the Scientific Study of Religion, 12, 297–310.

- Birky, I. T. & Ball, S. (1988). “Parental trait influence on God as an object representation”. Journal of Psychology, 122,133–137.

- Brokaw, B. F. & Edwards, K. J. (1994). “The relationship of God image to level of object relations development”. Journal of Psychology and Theology, 22, 352–371.

- Carlson, S. M. & Moses, L. J. (2001). “Individual differences in inhibitory control and children's theory of mind”. Child Dev, 72(4): 1032-53.

- Cecero, J., Marmon, T., Beitel, M., Hutz, A. & Jones, C. H. (2004). “Images of mother, self, and god as predictors of dysphoria in non-clinical samples”. Journal of Personality and Individual Differences. 36, 1669–1680.

- Chartier M. R., & Goehner L. A. (1977). “A study of the relationship of  parent–adolescent communication, self-esteem, and God image”. Journal of Psychology and Theology, 4, 227–232.

- Crockett, L. J. and Hayes, R. (2011). “Parenting practices and styles”. Encyclopedia of Adolescence, 2, 240- 248.

- Ghobary, B. B. (2008). The relationship between attachment to god and reliance on god.  In K. Mc Phillips  (Chair), Psychological Aspects of Spiritual Practices. International Congress of Society of Biblical Literature, Auckland, New Zealand.

- Ghobari Bonab, B., Haddadi Koohsar, A. A. ( 2009). “Relations of anxiety and depression with image of God in college students”. Journal of Psychological Science. 8 (31)297 - 314 .     

- Guajardo, N. R.; Snyder, G. & Petersen, R. (2008). “Relationships among parenting practices, parental stress, child behaviour, and children's social-cognitive development”. Infant and Child Development.

- Hale, C. M. & Tager-Flusberg, H. (2003). “The influence of language on theory of mind: a training study”. Journal of Developmental Science, 6, 346–359.

- Harris, P. L.; Lewis, C. & Mitchell, P. (1994). “Children's early Understanding of Mind”. Erlbaum associates.pp:235-259

- Harrison, M. R. (2006). “Executive Function, Parenting Style, and Theory of Mind”. University of Oregon Libraries, 541: 346-3053

- Kirkpatrick, L. A. (2005). Attachment, evolution, and the pychology of religion. New York, the Guilford Press.

- Kochanska, G.; Murray, K. T. & Harlan, E. T. (2000) “Effortful control in early childhood: Continuity and change, antecedents, and implications for social development”. Journal of Developmental  Psychology; 36:220–32.

- Lawrence, R. T. (1997). “Measuring the image of God: The God image questionnaire and the God image scales”. Journalof Psychology and Theology, 25, 214–226.

- Morrarty, E.; Dozier, M.; Bernard, B.; Terracciano, S. & Moore, M. (2012). “Cognitive Flexibility and Theory of Mind Outcomes Among Foster Children: Preschool Follow-Up Results of a Randomized Clinical Trial:  Journal of Adolescent and Health, 51, 17-22.

- Nelson, H. M. & Kroliczak,  A. (1984). “Parental use of the threat ‘‘God will punish’’: Replication and extension”. Journal for the Scientific Study of Religion, 23, 267–277.

- Piaget, J. (1995b). In L. Smith, Sociological studies (2nd ed.), London: Routledge (original work published 1977).   

- Poole, R. (2003) “National Identity and Citizenship”, in Linda, Martin Alcoff and Eduardo Mendieta (Eds), Identities, UK: Black Well Publishing.

- Rizzuto, A. M. (1974). “Object relations and the formation of the image of God”. British Journal of Medical Psychology, 47, 83–99.

- Rodríguez, A.; Padilla, M. & Fornaguera, J. (2010). “Authoritarian parenting received from mothers reveals individual differen es in preschooler’s false-belief, but not in advanced Theory of Mind”. World Academy of Science, Engineering and Technology, 66:132-137.

- Ruffman, T. (2002). “The relation between children's and mothers' mental state language and theory-of-mind understanding”. Child Development, 73(3):734-751.

- Slauter, V. & Repacholi, B. (2003). Introduction: Indiviual Differencesin Theory of Mind, in B. Repacholi & V. Slaughter (EDs.), Individual differences in theory of mind. 13-39, New York: Psychology Press.

- Vonk, J.; Zeigler-Hill, V.; Ewing, D.; Mercer, S. and Noser, A.M. (2015). “Mindreading in the dark: Dark personality feautures and theory of mind”. Personality and Individual Differences, 87, 50-54.

- Walker, R.F. & Murachver, T. (2012). (Representation and theory of mind development). Dev Psychol.48(2):509-20. doi: 10.1037/a0025663. Epub 2011 Sep 19

- Wagner, B. M.; Cohen, P. & Brook, J. S. (1996). “Parent/adolescent relationships: Moderators of the effect of stressful life events”. Journal of Adolescent Research, 11, 347–374.

- Wellman, H. M.; Cross, D. & Watson, J. (2001). “Meta-Analysis of Theory of cognition”. Journal of Development cience. 7:283–8

- Wellman,  H.M.; Phillips,  T.; Dunphy-Lelii,  S. & LaLonde,  N. (2004). “Infant social attention predicts preschool social Mind Development: Truth  about false belief”. Journal of Child Development. 72,3,655-684.

- Wimmer, H.; Perner, j. (1983). “Beliefs about beliefs: representation and constraining function of wrong beliefs in young children's understanding of deception”. cognition, 13.103-128.

- Young, J. E. (1999). Cognitive Therapy for Personality Disorders: A schema-focused approach (3rd ed.). Sarasota, Professional Resource Press.