برازش روابط علی ـ ساختاری بزهکاری با اسناد خطا و اجبار والدینی با واسطه‌گری همدلی شناختی و عاطفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تبریز

3 دکترای روانشناسی دانشگاه تبریز

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی برازش روابط علی ـ ساختاری اجبار والدینی و اسناد خطا با بزهکاری با واسطه‌گری همدلی شناختی و عاطفی در بین مددجویان مراکز اصلاح و تربیت است. روش: بدین منظور در یک طرح پژوهشی توصیفی ـ همبستگی گذشته‌نگر، از بین مددجویان کانون­ اصلاح و تربیت تهران تعداد ۲۵۸ مددجو با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس به عنوان آزمودنی انتخاب شد. داده­ها با استفاده از پرسشنامه خود گزارشی فرزندپروری آلاباما ـ نسخه فرزند (APQ)، مقیاس بهره همدلی بارون ـ کوهن (EQ)، پرسشنامه اسناد خطا گودجانسون (GBAI) و مقیاس جرم و خشونت (CVS) گردآوری شد. اطلاعات گردآوری شده توسط روش مدل­سازی معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از نرم افزار AMOS-Graphic  تحلیل گردید. یافته‌ها: نتایج حاصل نشان داد که برازش مدل مفهومی پیشنهادی بعد از اصلاح، مورد تأیید قرار گرفت. بررسی مسیرهای مستقیم ارتباط متغیرهای مورد بررسی نیز نشان داد که مسیر مستقیم متغیر اجبار والدینی به صورت مثبت و متغیر اسناد خطا و همدلی عاطفی به صورت منفی با بزهکاری معنی­دار می­باشد. با این حال ارتباط معنی­داری بین همدلی شناختی و بزهکاری به دست نیامد. به منظور بررسی معنی­داری مسیرهای غیر مستقیم از روش بوت استراپ استفاده شد و نتایج نشان داد که همدلی عاطفی رابطه اجبار والدینی با بزهکاری را به صورت جرئی میانجی­گری می­کند، ولی بین اسناد خطا با بزهکاری میانجی­گری معنی­داری به عمل نمی­آورد. همچنین نتایج نشان داد که همدلی شناختی بین اجبار والدینی و بزهکاری میانجی معنی‌دار است ولی به طور معنی­دار بین اسناد علی با بزهکاری میانجی­گری نمی­کند. نتیجه‌گیری: یافته­های حاصل از پژوهش حاضر می­تواند مورد استفاده روانشناسان جنایی، جرم­شناسان و سایر متخصصان مرتبط قرار گرفته و در جهت پیشگیری از جرم نقش داشته باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fitness of Causal- Structural Relationship of Parental Coercion and Blame Attributions with Delinquency by Mediating of Cognitive and Affective Empathy in Clients of Correction Centers

نویسندگان [English]

  • Mansor Bayrami 1
  • touraj hashemi 1
  • Hamid Poursharifi 2
  • Morteza Andalib 3
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was investigating the fitness of causal-structural relationship of parental coercion and blame attributions with delinquency by mediating of self-control and cognitive and affective empathy in clients of correction centers. Method: using a retrospective descriptive-correlational design, 258 clients chosen by convenience sampling method took part in the study. They completed Alabama Parenting Questionnaire-child form (APQ), Baron-Cohen empathy quotient scale (EQ), Gudjonsson blame attribution inventory (GBAI) and crime violence inventory (CVS). The gathered data was analyzed by Structural Equation Modeling with AMOS-Graphic software. Findings: The results confirmed the fitness of proposed model after reforming. Investigation of direct paths showed that the direct path of parental coercion positively; and blame attribution and affective empathy negatively associated with delinquency. However, the path between cognitive empathy and delinquency was not significant. For investigation of indirect effects, bootstrapping method was used and results showed that affective empathy has partial mediating role between parental coercion and delinquency. Nevertheless, it does not have mediating role between blame attribution and delinquency. Finally, cognitive empathy had mediating role between parental coercion and delinquency, but it did not have mediating role between blame attribution and delinquency. Conclusion: The results of the current study can be used by criminal psychologists, criminologists and other relevant specialists, and they can play a role in crime prevention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delinquency
  • Parental Coercion
  • Blame Attribution
  • Cognitive Empathy
  • Affective Empathy
- ابوالقاسمی، ع (۱۳۸۸). «اعتبار یابی و روایی مقیاس بهره­ همدلی برای دانش­آموزان دبیرستانی». مطالعات روان‌شناختی. ۵ (۴). ۲۵-۲۹.
- احمدی، ح (1384). جامعه‌شناسی انحرافات. تهران، سمت.
- برک، ال. ای (۲۰۱۰) روانشناسی رشد. ترجمه یحیی سید محمدی (۱۳۹۵). چاب ۳۱ ام. تهران: انتشارات ارسباران.
- بیرامی، م.؛ هاشمی، ت.؛ پورشریفی، ح و عندلیب کورایم، م (زیر چاپ). «هنجاریابی پرسشنامه اسناد خطای گودجانسون تجدیدنظر شده در بین جمعیت خلافکاری تهران». فصلنامه اندازه­گیری­های تربیتی.
- خاطری، ب (۱۳۸۷). فرآیند تکوین جرم. تهران: خرسندی. ۳-۱۲.
- خجسته مهر، ر.؛ کرایی، ا و رجبی، غ.ر (۱۳۸۹). «بررسی یک مدل پیشنهادی برای پیشایندها و پیامدهای گذشت در ازدواج». فصلنامه مطالعات روان‌شناختی دانشگاه الزهرا. ۱: ۱۳۵-۱۶۲.
- رفیع زاده، پ (۱۳۸۷). «رابطه­ مهارت ارتباطی با همدلی و یاری‌رسانی دانش­آموزان پایه سوم تا پنجم». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان.
- سامانی، س (1390). «ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی فرم کودکان پرسشنامه والدگری آلاباما». روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، ۲ (۵): 29-17.
- قاسمی، و (1392). مدل­یابی معادله ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربردAmos Graphics. تهران، نشر جامعه شناسان.
- معتمدی شارک، ف (1383). «سبک‌های اسنادی، خودکارآمدی تحصیلی و سلامت روان در دانش آموزان تیزهوش و عادی». پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
- Ashraf, S.; Khalid, S. & Ahmed, F. (2014). “A study of emotional empathy and delinquency”. European Scientific Journal. SPECIAL/edition: 385-395.
- Baron-Cohen, S. & Wheelwright, S. (2004). “The Empathy Quotient: An investigation of adults with asperger syndrome or high functioning autism and normal sex differences”. Journal of Autism and Developmental Disorders, 34(2): 163–175.
- Batava, M.D. & Loukas, A. (2012). “What are the unique and interacting contributions of school and family factors to early adolescent’s empathic concern and perspective taking”. Journal of youth and adolescence, 41: 1382-1391.
- Batson, C. D.; Chang, J.; Orr, R. & Rowland, J. (2002). “Empathy, attitudes, and action: Can feeling for a member of a stigmatized group motivate one to help the group”? Personality and Social Psychology Bulletin, 28, 1656-1666.
- Blair, R.J.R. (2003). Facial expressions, their communicatory functions and neuro–cognitive substrates. Philos Trans R Soc Lond Ser B. 358:561
- Chandler, M. J. (1973). “Egocentrism and antisocial behavior: The assessment and training of social perspective-taking skills”. Developmental Psychology, 9, 326-332.
- Chase-Lansdale, P. L.; Wakschlag, L. S. & Brooks-Gunn, J. (1995).” A psychological perspective on the development of caring in children and youth: The role of the family”. Journal of Adolescence, 18, 515-556.
- Cheung, G.W. & Lau, R.S. (2008). “Testing Mediation and Suppression Effects of Latent Variables: Bootstrapping With Structural Equation Models”. Organizational Research Methods. 11(2): 296-325.
- Colvin, M. (2000). “Crime and Coercion: An Integrated Theory of Chronic Criminality”. St. Martin’s Press. New York
- Conrad, K. J.; Riley, B. B.; Conrad, K. M.; Chan, Y. F. & Dennis, M. L. (2010). “Validation of the Crime and Violence Scale (CVS) against the Rasch measurement model including differences by gender, race, and age”. Evaluation Review, 34(2), 83–115.
- Coyne, L. W. & Cairns, D. (2015). A Relational Frame Theory Analysis of Coercive Family Process. Cited in The Oxford Handbook of Coercive Relationship Dynamics Edited by Thomas J. Dishion and James Snyder. Oxford University Press. London.
- Crosswhite J.M. & Kerpelman, J.L. (2009). “Coercion Theory, Self-Control, and Social Information Processing: Understanding Potential Mediators for How Parents Influence Deviant Behaviors”. Deviant Behavior, 30:7, 611-646
- Davis, J.R. & Gold, G.J. (2011). “An examination of emotional empathy, attributions of stability, and the link between perceived remorse and forgiveness”. Personality and Individual Differences. 50: 392–397.
- De Kemp, R.A.T.; Overbeek, G.; de Wied, M.; Engels, R.C.M.E. & Scholte, R.H. J. (2007). “Early Adolescent Empathy, Parental Support, and Antisocial Behavior”. The Journal of Genetic Psychology: Research and Theory on Human Development, 168 (1), 5-18.
- Eisenberg, N. (1993). “In research of good heart. In M. R. Merrenes and G. C. Branning (3ds.)”. the developmental psychologists: Research adventures across the life span. New York: McGraw-Hill.
- Ferguson, T.J., & Rule, B. G. (1983). “An attributional perspective on anger and aggression. In R. G. Geen & E. I. Donnerstein (Eds.),” Aggression, theoretical and empirical reviews: Vol. 1. Theoretical and methodological issues (pp. 41–73). New York: Academic Press.
- Feshbach, N.D. (1997). “Empathy, the formative years: Implications for clinical practice. In A.C. Bohart & L.S. Greenberg (eds.)”. Empathy Reconsidered New Directions in Psychotherapy (pp. 33–59). Washington, D.C.: American Psychological Association.
- Frick, P. J. (2006). “Developmental pathways to conduct disorder”. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 15, 311-331.
- Gallo, D. (1989). “Educating for Empathy, Reason and Imagination”. The Journal of Creative Behavior. 23 (2): 98-115.
- Garner, P. W. (2003). “Child and family correlates of toddlers’ emotional and behavioral responses to a mishap”. Infant Mental Health Journal. 24: 580-596.
- Gudjonsson, G.H. (1984). “Attribution of blame for criminal acts and its relationship with personality”. Pers. Ind. Diff. 5. 53–58.
- Gudjonsson, G.H. & Singh, K.K. (1989). “The revised Gudjonsson Blame Attribution Inventory”. Pers. Ind. Diff. 10. 67–70.
- Hanson, R. K. & Scott, H. (1995). “Assessing perspective taking among sexual offenders, non-sexual criminals and non-sex offenders. Sexual Abuse”. A Journal of Research and Treatment. 7(4), 259-277.
- Hoffman M L. (2000) Empathy and its Development: Implications for Caring and Justice. Cambridge University Press, New York.
- Hollenstein, T.; Granic, I.; Stoolmiller, M. & Snyder, J. (2004). “Rigidity in parent-child interactions and the development of externalizing and internalizing behavior in early childhood”. Journal of Abnormal Child Psychology. 32, 595-607.
- Jolliffe, D. & Farington, D. P. (2004). “Empathy and offending: A systematic review and meta-analysis”. Aggression and Violent Behavior, 9,441–476.
- Kline, R.B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. 3Ed. New York: The rd Guilford Press.
- Lawrence, E. J.; Shaw, P.; Baker, D.; Baron-Cohen, S. & David, A. S. (2004). “Measuring empathy: reliability and validity of the Empathy Quotient”. Psychological Medicine, 34, 911–924.
- Lochman, J. E. (1987). “Self, perceptions, and attributional biases of aggressive and non-aggressive boys in dyadic interactions”. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 404-410.
- Lunkenheimer, E. S.; Olson, S. L.; Hollenstein, T.; Sameroff, A. J. & Winter, C. (2011). “Dyadic flexibility and positive affect in parent-child coregulation and the development of child behavior problems”. Development and Psychopathology. 23, 577-591.
- Martinez, A. G.; Stuewig, J. & Tangney, J. P. (2014). “Can Perspective-Taking Reduce Crime? Examining a Pathway through Empathic-Concern and Guilt-Proneness”. Personality and Social Psychology Bulletin: 1-9.
- McMahan, R, J.; Munson, J. A. & Spieker, S. J. (1997). “The Alabama parenting Questionnaire: Reliability and validity in a high-risk longitudinal sample”. Presented at the meeting of the Association for the advancement of Behavior therapy, Miami, Fluoride.
- Milner, J. S. & Dopke, C. (1997). “Child physical abuse: Review of offender characteristics. In D. A. Wolfe, R. J. McMahon, & R. D. Peters (Eds.)”. Child abuse: New directions in prevention and treatment across the lifespan (pp. 27–54). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Orobio de Castro, B.; Veerman, J. W.; Koops, W.; Bosch, J. D. & Monshouwer, H. J. (2002). “Hostile attribution of intent and aggressive behavior: A meta-analysis”. Child Development, 73(3), 916–934.
- Oxford, M.; Cavell, T. A. & Hughes, J. N. (2003). “Callous/unemotional traits moderate the relation between ineffective parenting and child externalizing problems: A partial replication and extension”. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 32, 577–585.
- Patterson, G.R. (1982). Coercive Family Process. Eugene, OR: Castalia Publishing Company.
- Schaffer, M.; Clark S. & Jeglic E.L. (2009). “The Role of Empathy and Parenting Style in the Development of Antisocial Behaviors”. Crime & Delinquency, 55(4): 586-599.
- Shelton, K. K.; Frick, P. J. & Woottoon, J. (1996). “Assessment of parenting: parenting practices in families of elementary school-age children”. Journal of Clinical Child Psychology. 25(3), 317-329.
- Snyder, M. (1976). “Attribution and behaviour: social perception and social causation, in: J.H. Harvey, W.J. Ickes, R.F. Kidd (Eds.)”. New Directions in Attribution Research, Erlbaum, Hillsdale, New York, pp. 53–72.
- Soenens, B.; Duriez, B.; Vansteenkiste, M. & Goossens, L. (2007). ‘The intergenerational transmission of empathy- related responding in adolescence: the role of maternal support”. Personality and social psychology Bulltein, 33: 299-308.
- Unnever, J. D. & Cullen, F. T. (2009). “Empathetic identification and punitiveness. Theoretical”. Criminology, 13, 283-312.
- Van der Graaff, J.; Branje, S.; De Wied, M, & Meeus, W. (2012). “The Moderating Role of Empathy in the Association between Parental Support and Adolescent Aggressive and Delinquent Behavior”. Aggressive Behavior. 38: 368–377.
- Wied, de. M.; Gispen-de Wied, C. & van Boxtel, Anton. (2010). “Empathy dysfunction in children and adolescents with disruptive behavior disorders”. European Journal of Pharmacology. 626: 97–103
- Yoo, H.; Feng, X. & Day, R. D. (2013). “Adolescent empathy and prosocial behavior in the family context: a longitudinal study”. Journal of Youth and Adolescence, 42: 1858-1872.
- Young, S.; Sedgwick, O.; Perkins, D.; Lister, H.; Southgate, K.; Das, M. Gudjonsson, G. H. & … (2015). “Measuring Victim Empathy among Mentally Disordered Offenders: Validating VERA-2”. Journal of Psychiatric Research, 60(1), 156-162.