تدوین مدل ساختاری پیش بینی قربانی شدن قلدری از طریق عوامل محیطی و مهارت های ارتباطی با واسطه ‏گری آشفتگی روان‏شناختی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی، دانشگاه لرستان

2 دانشیار گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

3 استادیار گروه روان شناسی تربیتی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عوامل محیطی و مهارت­های‏ ارتباطی با قربانی شدن به واسطه‏ آشفتگی ‏روان‏شناختی با استفاده از روش مدل‌یابی ساختاری انجام گرفت. روش‌: پژوهش حاضر با استفاده از روش همبستگی و معادلات ساختاری و با شیوه نمونه‏گیری خوشه‏ای تک­مرحله‏ای، به آزمون رابطه ساختاری عوامل محیطی و مهارت­های ارتباطی با واسطه‏گری آشفتگی روان‏شناختی و قربانیان قلدری در بین 350 نفر از دانش‏آموزان  دختر ‏متوسطه اول شهرستان بوکان پرداخته است. بدین منظور از فرم ایرانی مقیاس قربانی قلدری مرادی (1388) و پرسشنامه‏های افسردگی، اضطراب و استرس لویندا (1995) برای سنجش آشفتگی روان‏شناختی، حمایت اجتماعی ثامنی (1374)، مهارت­های ارتباطی کوئین‏دام (2004)، و ادراک از جو مدرسه برگرفته از مقیاس محیط کلاس تریکت و موس (1973) ‏به­عنوان ابزارهای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. یافته‌ها: نتایج تجزیه­‌وتحلیل معادلات ساختاری نشان می‌دهد که مدل مفهومی پژوهش با آماره آزمون خی دو برابر با 33/63 و درجه آزادی 51 از برازش خوبی برخوردار است و آشفتگی روان‏شناختی، مهارت­های ارتباطی و عوامل محیطی به صورت مستقیم پیش‏بین‏های خوبی برای قربانی شدن دانش‏آموزان بودند. همچنین مهارت­های‏ ارتباطی و عوامل محیطی با واسطه آشفتگی روان‏شناختی قربانی شدن را به صورت  غیرمستقیم پیش بینی نمودند. نتیجه‌گیری: نتایج حاصل نشان داد که همسو با مدل مفهومی، ابعاد آشفتگی روان‏شناختی، مهارت­های ارتباطی و عوامل محیطی به طور مستقیم و غیرمستقیم با قربانی شدن دانش‏آموزان رابطه دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Structural Equation Modeling for Prediction of Bullying Victim by Environmental Factors and Communication Skills with Psychological Crisis Intermediation

نویسندگان [English]

  • hossein salimi 1
  • Ezatollah Ghadampour 2
  • Fatemeh Rezaei 3
1 Ph.D student in Educational Psychology, Lorestan University
2 Associate Professor of Educational Psychology, Lorestan University, Khorramabad, Iran
3 Assistant Professor of Psychology, Lorestan University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to investigate the relationship between environmental factors and communication skills with sacrifice due to psychological crisis using structural equation modeling method. Method: The present study used a correlation and single-stage cluster sampling method to test the structural relationship between environmental factors and communication skills with the mediation of psychological distress and victims of bullying among 350 middle school students in Boukan city. For this purpose, the Iranian version of Moradi victimization scale (2009) and Lewinda's Depression (1995), Anxiety and Stress Scale for measuring psychological crisis, Samini's Social Support (1995), Queendom's Communication Skills (2004), and perception of the school atmosphere derived from the scale of the classroom environment of the Trickett and Moos(1973) Information gathering tools were used. Results: The results of the structural equation analysis showed that the conceptual model of the research with Chi-square test was 63/33 and the degree of freedom of 51 are well fitted. Psychological aesthetics, communication skills and environmental factors directly provide good predictors for the victimization of knowledge students were. Also, communication skills and environmental factors predicted indirectly by the psychological crisis of  the victim.Conclusion:The results showed that, in line with the conceptual model, the dimensions of psychological crisis, communication skills and environmental factors directly and indirectly related to the victimization of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • victimization
  • bullying
  • environmental factors
  • communication skills and psychological crisis
 - ابوالقاسمی، ع. و نریمانی، م (1384). آزمون­های روان‏شناختی، باغ رضوان: اردبیل.

- بنی هاشم، س. ج. و احمدی، س. ا (1382). «تأثیر آموزش گروهی ایمن­سازی بر استرس شغلی معلمان». تازه‏ها و پژوهش­های مشاوره. 4،(16)،63-71.

- بلند همتان، ک (1389). توصیف و مقایسه میزان شیوع زورگویی و انواع آن در مدارس راهنمایی استان کردستان. سازمان آموزش و پرورش استان کردستان: شورای تحقیقات.

- ثامنی، ن (1375). ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش حمایت اجتماعی در دانشجویان.  پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز.

- حاجی آخوندی، ز (1390). مهارت­های زندگی مهارت­های روابط بین فردی. پیوند 387، 19.

- حسین چاری،  م.  و دلاورپور، م (1385). «آیا افراد کم­رو فاقد مهارت­های ارتباطی اند؟». فصلنامه روان­شناسان ایران. سال سوم، شماره 10.

- حسین چاری، م. و فداکار، م. م (1384). «بررسی تأثیر دانشگاه بر مهارت­های ارتباطی بر اساس مقایسه دانش­آموزان و دانش­جویان». مجله دانشور رفتار، دوره جدید، 15، 33-21.

- حسینی، ع.؛ بدری، ر.؛ سلیمی، ح. و کلیایی، ل. (1394). «اثربخشی آموزش شناختی ارتقاء امید در کاهش میزان قربانی شدن ناشی از قلدری دانش­آموزان».  فصلنامه روان­شناسی تربیتی،11(37)، 1-19.

- راضی مرادی، م.؛ اعتمادی، ا. و نعیم آبادی، ا (1389). «اثر­بخشی مشاوره گروهی بر اساس نظریه انتخاب ویلیام گلاسر با دانش­آموزان قربانی قلدری، به منظور افزایش توان مقابله با رفتارهای قلدران». مطالعات روانشناختی، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی دانشگاه الزهرا، دوره 6، شماره4: 35-11.

- مرادی، م. ر (1388). ساخت و اعتبار­یابی مقیاس قربانی قلدری (B.V.S). چاپ نشده.

- مقتدایی، م.؛ امیری، ش.؛ مولوی، ح. و استکی آزاد، ن (1390). «اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر مهارت­های اجتماعی بر میزان رفتارهای قربانی کودکان پسر مقطع ابتدایی شهر اصفهان». پژوهش­های روان­شناسی اجتماعی، دوره 1، ش 2، ص 123-139.

- میکائیلی منیع، ف.؛  مهتا، س. و عیسی زادگان، ع. (1393). «پیش­بینی کننده‏های شناختی ـ اجتماعی رضایت از مدرسه در دانش‏آموزان دبیرستانی: آزمون یک مدل علی». فصلنامه نوآوری‏های آموزشی. شماره 52، سال سیزدهم.

- Beldean-Galea, I. E.; Jurcau, N. & Tigan, S. I. (2010). "Frequency of bullying behaviours in secondary schools in cluj-napoca". Applied Medical Informatics, 27, 4, 66-66.

- Brito, C. C. & Oliveira, M. T. (2013). "Bullying and self-esteem in adolescents from public schools". Jornal de pediatria, 89(6), 601-607.

- Cheraghi, A. & Piskin, M. (2011). "A comparison of peer bullying among high school students in Iran and Turkey". Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 2510-2520.
- Corvo, K. & deLara, E. (2010). "Towards an integrated theory of relational violence: Is bullying a risk factor for domestic violence?" Aggression and Violent Behavior,15(3), 181-190.

- Due, P.; Merlo, J.; Harel-Fisch, Y.; Damsgaard, M. T.; Holstein, B. E.; Hetland, J. & Lynch, J. (2009). "Socioeconomic inequality in exposure to bullying during adolescence: A comparative, cross-sectional, multilevel study in 35 countries". American Journal of Public Health, 99, 5, 907- 914.

- Elgar, J.; Arlett, C. & Groves, R. (2003). "Stress, coping and behavioral problems among rural and urban adolescents". Journal of Adolescents, 26, 574-585.

- Eliot, M.; Cornell, D.; Gregory, A. & Fan, X. (2010). "Supportive school climate and student willingness to seek help for bullying and threats of violence". Journal of School Psychology, 48(6), 533–553.

- Espelage, D. L. & Holt, M. K. (2013). "Suicidal ideation and school bullying experiences after controlling for depression and delinquency". J Adolesc Health, 53(1 Suppl): S27-S31.

- Fleming, L. C. & Jacobsen, K. H. (2010). "Bullying among middle-school students in low and middle income countries". Health Promotion International Advance, 25, 1, 73-84.

- Haron, S.; Wan Marzuki, W. J. & Baba, M. (2010). "The influence of school climate towards counselor’s self-efficacy". Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 445-448.
- Jones, A. M. (2013). Middle School Students' Perceptions of Bullying and the Effects of an Anti-Bullying Policy. (Doctoral dissertation, Northeastern University Boston).‏

- kline, R. B. (2011). principles and practice of structural equation modeling . new York: Guilford press.

- Kowalski, R. M. & Limber, S. P. (2013). "Psychological, physical, and academic correlates of cyberbullying and traditional bullying". Journal of Adolescent Health, 53(1), S13-S20.

- Lester, L. J. (2012). Bullying and the transition from primary to secondary school.‏ [Doctoral dissertation]. Perth, Australia, Edith Cowan University.

- Mattingly, J. W. (2007). A study of relationships of school climate, school culture, teacher efficacy, collective efficacy, teacher job satisfaction and intent to turnover in the context of year-round education calendars. Unpublished doctoral dissertation, University of Louisville.

- Mayerson, D. R. (2010). The relationship between school climate, trust, enabling structures and perceived school effectiveness. Unpublished doctoral dissertation, The ST. JOHN’S University.

- Meyers, L. S.; Gamst, G. & Guarino, A. J. (2006). Applied multivariate research, design and interpretation. London: Sage publication.

- Olweus, D. (1993). Bullying at School:What We Know and What We Can Do. Oxford, UK: Blackwell.

- Orpinas, P. & Horne, A. M. (2006). Bullying Prevention: Creating a Positive School Climate and Developing Social Competence.American Psychological Association.

- Papanikolaou, M.; Chatzikosma, T. & Kleio, K. (2011). "Bullying at school: The role of family". Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29, 433-442.

- Roth, D. A.; Coles, M. E. & Heimberg, R. G. (2002). "The relationship between memories for childhood teasing and anxiety and depression in adulthood". Journal of Anxiety Disorders, 16(2): 149-64.

- Rothon, C.; Head, J.; Klineberg, E. & Stansfeld, S. (2011). "Can social support protect bullied adolescents from adverse outcomes? A prospective study on the effects of bullying on the educational achievement and mental health of adolescents at secondary schools in East London". Journal of Adolescence, 34(3), 579-588.

- Ruggieri, S.; Friemel, T.; Sticca, F.; Perren, S. & Alsaker, F. (2013). "Selection and Influence Effects in Defending a Victim of Bullying: The Moderating Effects of School Context". Procedia-Social and Behavioral Sciences, 79, 117-126.

- Ttofi, M. M. & Farrington, D. P. (2008). "Bullying: short-term and long-term effects, and the importance of defiance theory in explanation and prevention". Controversial and Critical Issues with Crime Victims , 3(2-3): 289-312.

- Wang, J.; Iannotti, R. J.; Luk, J. W. & Nansel, T. R. (2010). "Co-occurrence of victimization willingness to seek help for bullying and threats of violence". Journal of School Psycholo

gy, 48(6), 533–553.