نویسنده = سمیه پوربافرانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه خود میان بینی با سازگاری اجتماعی دانشجویان

دوره 3، ویژه نامه، پاییز و زمستان 1393، صفحه 141-152

علیرضا آقایوسفی؛ حسین زارع؛ سمیه پوربافرانی