نویسنده = حمید لطفی
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر فشار گروهی بر فرضیه‌آزمایی: تمایل روان‌شناختی یا موازین منطقی؟

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 74-86

حمید لطفی؛ حسین زارع؛ محمود ایروانی؛ یوسف کریمی