نویسنده = علی مصطفائی
تعداد مقالات: 2
1. رابطة مؤلفه های سهل انگاری اجتماعی و هویت اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانشجویان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 123-134

مجید صفاری نیا؛ علیرضا آقایوسفی؛ علی مصطفائی


2. هنجاریابی و روایی پرسشنامه حافظه گذشته‎نگر - آینده‎نگر

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 45-56

حسین زارع؛ احمد علی پور؛ علی مصطفائی