نویسنده = مژگان سپاه منصور
تعداد مقالات: 4
1. تدوین مدل ثبات رابطۀ زناشویی براساس ویژگیهای شخصیتی و استرس ادراک شده با میانجیگری سبکهای حل مسأله

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 83-106

10.30473/sc.2019.41673.2252

الهام رضایی فر؛ مژگان سپاه منصور؛ رویا کوچک انتظار؛ شیرین کوشکی


3. رابطه اضطراب اجتماعی و عواطف مثبت و منفی با دانش متقاعدسازی در مدیران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 69-75

مزگان سپاه منصور؛ علی شاکر دولق؛ محمد مهدی جهانگیری


4. رابطه عزت نفس و خودکارآمدی با متقاعدسازی در مدیران آموزشی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 92-100

مژگان سپاه منصور؛ المیرا معمار؛ معصومه آزموده