تحول تفکر خلاق در کودکان یک زبانه و دوزبانه زودهنگام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی تحول تفکرخلاق و مؤلفه ­های آن در کودکان یک­ زبانه و دوزبانه زود هنگام انجام شد. روش: نمونه پژوهش شامل 260 دانش­آموز دختر و پسر (130 دانش ­آموز دوزبانه زود هنگام آذری ـ فارس و 130 دانش­ آموز یک­ زبانه فارس) بود که به­ صورت در دسترس از مدارس ابتدائی ناحیه دو قم انتخاب شدند. داده­ ها با استفاده از آزمون تفکر خلاق تورنس (TTCT؛ نسخه تصویری فرم B، 1974) جمع ­آوری و با آزمون تحلیل واریانس چند راهه و مقایسه زوجی میانگین ­ها تحلیل شد. یافته­ ها: براساس یافته­ ها، جنس، زبان و پایه تحصیلی بر تفکر خلاق و مؤلفه­­ های آن تأثیر معنادار داشتند و موجب روند غیرخطی تحول خلاقیت در بین گروه­ ها شدند. نتیجه ­گیری: تعامل جنس، زبان و سن بیشترین تأثیر محسوس را در روند تحولی خلاقیت دارد، به­ گونه ­ای که پسرهای دوزبانه در پایه ­های تحصیلی بالا خلاق­ تر و دخترهای یک­ زبانه ضعیف­ تر از سایر گروه­ ها عمل کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Development of Creative Thinking in Monolingual and Early Bilingual Children

نویسندگان [English]

  • azam bayanlou 1
  • parviz azadfallah 2
  • Kazem Rasoolzadeh Tabatabaie 3
1 1. M.A in psychology, Tarbiat Modares University
2 Associate Professor university of tarbiat modares
3 Associate Professor university of tarbiat modares
چکیده [English]

Introduction: The present study was conducted to investigate the development of creative thinking and related subscales in monolingual and earlybilingual children. Method: The study sample consisted of 260 male and female students (130 Azari-Fars earlybilingual students and 130 Fars monolingual) which were selected at convenience from elementary schools in region II of the city of Qom. Data were collected by Torrance Creative Thinking Test (TTCT; figural version of form B,1974) and the results were analyzed by MANOVA and paired comparison of means. Results: According to the findings, gender, language, and grade had significant effect on creative thinking and its subscales, which led to a nonlinear trend in development of creativity between the groups. Conclusion: the interaction between gender, language and age has the most significant impact on the development of creativity; such that bilingual boys at higher grades were more creative and monolingual girls were less among the groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development of creative thinking
  • Monolingual
  • early bilingual
ـ امیری، ش. و اسعدی، س. (1386). (روند تحولی خلاقیت در کودکان). تازه­های علوم شناختی، 9 (4)، 32- 26.

ـ تسبیح سازان، ر. (1380). (روان­شناسی رشد خلاقیت و ارتباط آن با شخصیت و هوش). رهیافت. شماره 26، 28-1. 

ـ عسگری خانقاه، ا. و سوادیان، پ. (1389). (بررسی عوامل فرهنگی بلوغ دختران در دو منطقه روستایی تالش و گیلک). پژوهش­نامه علوم اجتماعی، 4(3)، 49-31.

ـ علوی، ک. (1384). بررسی روند تحول قدرت بالقوه خلاقیت کودکان و اثرات آموزش مهارت­های زندگی در پرورش آن. پایان­نامه دکتری  روان­شناسی. دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.

-Akbulut, Y. (2007). Bilingual acquisition and cognitive development in early childhood: Challenges to the research paradigm. Elementary Education Online, 8, 422-429.

-Beauvillain, C. & Grainger, J. (1987). )Accessing interlexical homographs: Some limitations of a language-selective access(. Journal of Memory and Language, 26, 658-672.

-Beeman, M. & Bowden, E. M. (2000). )The right hemisphere maintains solution-related activation for yet-to-be-solved problems(. Memory & Cognition ,28 ,1231-1241.

-Bialystok, E. & Barac, R. (2011). )Emerging bilingualism: Dissociating advantages for metalinguistic awareness and executive control(. Cognition, 122, 67-73.

-Bialystok, E.;  Craik, F.I.M. & Luk, G. (2008). )Cognitive control and lexical access in younger and older bilinguals(. Journal of Experimental psychology: Learning, Memory and Cognition, 34,859-873.

-Bialystok, E.; Craik, F.I.; Grady, C.; Chau, W. & Ishii, R. (200. M.; 5). )Effect of bilingualism on cognitive control in the Simon task: Evidence from MEG(. NeuroImage, 24, 40-49.

-Charles, R.E. & Runco, M.A. (2001). )Developmental trends in the evaluation and divergent thinking of children(. Creativity Research Journal, 13, 417-437.

-Coggins, P.E.; Kennedy, T.J. & Armstrong, T.A. (2004). )Bilingual corpus callosum variability(. Brain and Language, 89, 69-75.

-Costa, A.; Hernandez, M. & Sebastian-Galles, N. (2008). )Bilingualism aids conflict resolution: Evidence from ANT Task(. Cognition, 106, 59-86.

-Cushen, P.J. & Wiley, J. (2011). )Bilingualism and insightful Problem solving(. Learning and Individual Differences, 21, 458-462.

-Green, D.W. (1998). )Mental control of the bilingual lexico-semantic system(. Bilingualism: Language and Cognition, 1, 67-81.

-Harris, S.E. & Deary, I.J. (2011). )The genetics of cognitive ability and cognitive ageing in healthy older people(. Trends in Cognitive Sciences, Review, 15, 388-394.

-He, W.J. & Wong, W.C. (2011). )Gender differences in creative thinking revisited: Findings from analysis of variability(. Personality and Individual Differences, 51, 807-811.

-Hosseini, L. & Khazali, H. (2013). )Comparing the level of anxiety in male & female school students(. Social and Behavioral Sciences, 84, 41-46.

-Hull, H. &  Vaid, J. (2008). )Bilingual language lateralization: A meta-analytic tale of two hemispheres(. Neuropsychologia, 45, 1987-2008.

-JONES, P.A.H. (2002). )A Dual-state Model of Creative Cognition for Supporting Strategies that Foster Creativity in the Classroom(. Technology and Design Education, 12, 215-226.

-Kharkhurin, A.V. (2009). )The role of bilingualism in creative performance on divergent thinking and invented Alien Creatures Tests(. Journal of Creative Behavior, 43, 59- 71.

-Kim, H.K. (2006).  )Is creativity unidimensional or multidimensioal? Analyses of the Torrance Test of Creative Thinking(. Creativity Research Journal, 18, 251-259.

-Kim, H.K. (2006). )Can we trust creativity tests? A review of the Torrance tests of creative thinking(. Creativity Research Journal, 18, 3-14.

-Kim, H.K. (2011). )The creativity crisis: The decrease in creative thinking scores on the Torrance Tests Of Creative Thinking(. Creativity Research Journal, 23, 285-295.

-Lasagabaster, D. (2000). )The effects of three bilingual education models on linguistic creativity( .IRAL: International Review of Applied Linguistic s in Language Teaching, 38, 213.

-Luders. E.; Narr, K.l.; Zaidel. E, Thompson.; Jancke, p.m. & Toga, L.A.W. (2006).) Parasagittal asymmetries of the corpus callosum(. Cereb Cortex, 16, 346-354.

-Mandel, G.N. (2010). )Left-Brain versus Right-Brain: Competing Conceptions of Creativity in Intellectual Property Law(. University of California, Davis, 44, 283- 361.

-Matud, M.P. & Grande, J.C.R. (2007). )Gender differences in creative thinking(. Personality and Individual Differences, 43, 1137-1147.

-Meskill, C.;  Mossop, J. & Bates, R. (2000). )Bilingualism, cognitive flexibility, and electronic literacy(. Bilingual Research Journal, 23, 1-9.

-Runco, M.A. (1999). )A longitudinal study of exceptional giftedness and creativity(. Creativity Research Journal, 12, 161- 164.

-Shanteau, j. & Anne Dino, G. (1993). Envirnmental Stressor Effect on Creativity and Decision Making. New York: Plenum Press. (293-308).

-Smith, G.J.W. & Carlson, I. (1985). )Creativity in early and late school years(. International Journal of Behavioral Development, 8, 329-343.

-Yang, S.; Yang, H. & Lust, B. (2011). )Early childhood bilingualism leads to advances in executive attention: Dissociating culture and language Bilingualism.( Language and cognition, 14, 412-422.

-Zaidi, F.Z. (2010). )Gender Differences in Human Brain: A Review(. The open Anatomy Journal, 2, 37-55.