نویسنده = محمد علی نظری
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر درماندگی آموخته شده بر سوگیری حافظه آشکار

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 16-29

محمد علی نظری؛ مهدی زمانی اصل؛ محمد احمدی


2. نقش جنسیت، والانس و برانگیختگی لغات فارسی دارای بار هیجانی بر ادراک زمان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 62-73

محمدعلی نظری؛ مجتبی سلطان لو؛ سمیه سعیدی دهاقانی؛ سمیرا دمیا؛ نسرین راستگار هاشمی؛ محمدمهدی میرلو