دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 19، بهار و تابستان 1400 
10. احساس استیگمای وابستگان در بستگان درجه یک ‏و درجه دو افراد ناتوان

10.30473/sc.2021.56871.2641

سپیده صفیری حسن آبادی؛ صدیقه رضایی دهنوی؛ محمودرضا شاهسواری