تعداد مقالات: 181
101. مقایسه نظریه ذهن، مفهوم خدا و مفهوم میهن در بین کودکان دارای سبک‌های فرزندپروری متفاوت

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 83-99

مرسده نوروزی؛ فیروزه سپهریان آذر


102. تدوین مدل ثبات رابطۀ زناشویی براساس ویژگیهای شخصیتی و استرس ادراک شده با میانجیگری سبکهای حل مسأله

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 83-106

10.30473/sc.2019.41673.2252

الهام رضایی فر؛ مژگان سپاه منصور؛ رویا کوچک انتظار؛ شیرین کوشکی


103. بررسی ادراک زنان جوان ایرانی از هنجارهای زنانگی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 84-96

فاطمه حمزوی عابدی؛ فاطمه باقریان؛ محمدعلی مظاهری


105. بررسی تفاوت‌های فردی در حافظه هیجانی با توجه به حساسیت پردازش محرک‌های حسی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 97-112

سهراب امیری؛ علی عیسی زادگان؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ محمد حسین عبدالهی


108. اثربخشی آموزش حل مسئله در بهبود رضایت شغلی و خلاقیت کارکنان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 107-122

10.30473/sc.2020.42776.2285

رضا دانش پژوه؛ مهدی پور محمد؛ علی رضا مهدویان


109. نقش جنسیت، والانس و برانگیختگی لغات فارسی دارای بار هیجانی بر ادراک زمان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 62-73

محمدعلی نظری؛ مجتبی سلطان لو؛ سمیه سعیدی دهاقانی؛ سمیرا دمیا؛ نسرین راستگار هاشمی؛ محمدمهدی میرلو


111. بررسی فرآیند شناختی تحول آرزوهای شغلی در کودکان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 69-80

فاطمه سمیعی؛ ایران باغبان؛ محمدرضا عابدی؛ علیرضا صادقیان


113. بررسی رابطه بین حجم کار، کنترل بر کار و تعادل کارـ زندگی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 76-88

مجید صفاری نیا؛ وحیده صالح میرحسنی


114. تأثیر آموزش تئوری انتخاب بر میزان سهل انگاری فردی و اجتماعی دانشجویان زن

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 82-94

سوسن علیزاده فرد؛ معصومه تدریس تبریزی


115. تحلیل شناختی- اجتماعی پیام های تبلیغاتی انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری ایران با توجه به مدل حکمرانی خوب

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 87-99

ایمان الله بیگدلی؛ پرویز صباحی؛ سعید اعظمی


117. رابطه بین سوگیری شناختی متمرکز بر خود و مسئولیت پذیری با سازگاری اجتماعی زنان

دوره 3، ویژه نامه، پاییز و زمستان 1393، صفحه 97-108

مرتضی ترخان؛ قاسم احمدی لاشکی


118. تفاوت جنسی در توجه اشتراکی: شواهدی از مغز مردانه اتیسم با استفاده از ابزار ردیاب چشم

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 97-108

وحید نجاتی؛ فاطمه کشوری؛ روح الله منصوری سپهر


119. اثربخشی آموزش حل مسئله بر اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعی دانش آموزان مقطع ابتدایی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 100-112

حمید کاظمی؛ مژده وزیری؛ احمد عابدی


120. مقایسه صفات شخصیت و پذیرش – تعهد در میان متأهلین دارای سبک شناختی جذب‏کننده و سبک شناختی کاوش کننده

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 105-124

علی رسولی؛ مجتبی دهقان؛ محمدحسین عبدالهی؛ مهناز شاهقلیان


123. پردازش ادراکی در باورهای فراطبیعی: بررسی سرعت واکنش و سوگیری

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 113-124

عبدالواحد نرماشیری؛ احمد سهرابی؛ جواد حاتمی


124. سبک‌های تصمیم‌گیری و ذهن آگاهی و ذهن‌خوانی: مطالعه ارتباط این سازه‌ها در یک گروه غیر بالینی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 120-135

مجید صفاری نیا؛ رقیه محمدی؛ سمیرا حسن زاده پشنگ


125. ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه شناخت اجتماعی دانشجویان (شاد)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 123-144

10.30473/sc.2018.29262.1931

وحید نجاتی؛ سامان کمری؛ صدیقه جعفری